Payroll
Payroll is een dienst waarbij het payrollbedrijf (“Werkgever”) het werkgeverschap overneemt van het bedrijf (“Opdrachtgever”) waar de werknemer feitelijk de werkzaamheden verricht. De Opdrachtgever werft en selecteert zelf de werknemer(s), maar neemt ze formeel niet in dienst. Hier zit dan ook het verschil met een uitzendbureau. Een uitzendbureau verricht namelijk wel zelf de werving en selectie van werknemers.

Onder de WAB wordt de payrollovereenkomst in de wet gedefinieerd: “de uitzendovereenkomst, waarbij de overeenkomst van opdracht tussen de werkgever en de derde niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en waarbij de werkgever alleen met toestemming van de derde bevoegd is de werknemer aan een ander ter beschikking te stellen.” Het lichtere arbeidsrechtelijke regime (bijv. het aantal contracten voor bepaalde tijd) dat voor de uitzendovereenkomst geldt, is niet van toepassing op payrollovereenkomsten.

Om oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan bepaalt de WAB dat payrollbedrijven verplicht zijn de ter beschikking gestelde werknemers dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden aan te bieden als de werknemers van de Opdrachtgever. Daarnaast wordt de pensioenregeling voor payrollwerknemers gelijk getrokken met die van de werknemers in dienst van de Opdrachtgever. Deze verandering houdt in dat payrollwerknemers recht op een adequate pensioenregeling hebben. Er is in ieder geval sprake van een adequate pensioenregeling, indien voor de payrollwerknemer dezelfde basispensioenregeling geldt als voor de werknemer in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de Opdrachtgever. Deze bescherming aangaande het pensioen treedt op 1 januari 2021 in werking.

Uitzenden
De verwachting is dat de kostprijs van uitzenden door invoering van de WAB toeneemt.

Onder “oproepkrachten” leest u de wijzigen t.a.v. oproepovereenkomsten. Deze wijzigingen hebben ook invloed op uitzendovereenkomsten. Uitzendovereenkomsten of detacheringsovereenkomsten zonder vaste arbeidsomvang of met uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting vallen onder de definitie van de oproepovereenkomst (veelal fase A uitzendovereenkomsten). Uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting houdt in dat aan de werknemer geen loon is verschuldigd indien de werknemer door een omstandigheid (anders dan door ziekte) die normaliter voor rekening van de werkgever komt niet kan werken. Dit betekent onder andere dat ook uitzendkrachten minstens vier dagen voordat het werk aanvangt, moeten worden opgeroepen. De flexibiliteit die voorheen door middel van de inzet van uitzendkrachten kon worden bereikt, wordt daarmee beperkt.

Onder “WW-premiedifferentiatie” leest u de wijzigingen t.a.v. de WW-premie. Deze hogere WW-premie is ook verschuldigd voor uitzendcontracten waarbij de loondoorbetalingsverplichting is uitgesloten. Het verschil in premie tussen vaste en flexibele contracten is 5%. Daarmee wordt uitzenden dus duurder.

Dit onderdeel van de WAB is in 2019 beschreven. De WAB is inmiddels per 1 januari 2020 inwerking getreden.