Pensioen werkgever – werknemer
Het pensioen bestaat uit alles wat werknemer en werkgever op het gebied van pensioen zijn overeengekomen. Dat wat is overeengekomen, vormt de pensioenovereenkomst.

Pensioen voor zelfstandigen
In sommige gevallen kunnen ook zelfstandigen een pensioenovereenkomst hebben. Zo is het mogelijk dat een zelfstandige onder de CAO van een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds valt. Een zelfstandige die werkt in de schildersbranche, dient zich bijvoorbeeld in beginsel verplicht aan te sluiten bij het BPF Schilders.

In het geval dat een zzp’er ook ex-werknemer is, kan in bepaalde gevallen de pensioenregeling van de ex-werkgever vrijwillig worden voorgezet. Dit kan alleen als de toepasselijke pensioenregeling deze optie biedt. De vrijwillige voorzetting voor een zzp’er kan maximaal 10 jaar na beëindiging van het dienstverband voortduren. De zzp’er die vrijwillig de pensioenregeling wilt voorzetten, dient binnen 9 maanden na beëindiging van het dienstverband een verzoek daartoe te doen bij de pensioenuitvoerder.

Pensioen voor bestuurders
Bestuurders die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst, kunnen een pensioenovereenkomst sluiten, dit geldt ook voor sommige bestuurders die geen arbeidsovereenkomst hebben. De wetgever heeft bepaald dat bestuurders van beursgenoteerde naamloze vennootschappen voor de Pensioenwet worden aangemerkt als werknemer en derhalve ook een pensioen kunnen overeenkomen.

Een directeur-grootaandeelhouder (‘DGA’) is in de Pensioenwet expliciet uitgezonderd als ‘werknemer’. Volgens de Pensioenwet is een DGA een direct of indirect aandeelhouder die 10% of meer van de aandelen bezit. Een pensioenovereenkomst die in de tweede pijler valt (waar derhalve de Pensioenwet op van toepassing is) is met de DGA dan ook niet mogelijk.

Franchise pensioen
De franchise is dat deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd. De franchise is gebaseerd op de hoogte van een AOW-uitkering. Het pensioengevend inkomen verminderd met de franchise wordt de pensioengrondslag genoemd. Hoe hoger de franchise, hoe lager de premie die wordt betaald, maar ook: hoe minder pensioen er wordt opgebouwd.

Medezeggenschap en pensioen
Bij besluitvorming vanuit de ondernemer op het terrein van pensioen, speelt medezeggenschap vaak een rol. De ondernemingsraad heeft op grond van artikel 27 WOR een instemmingsrecht voor wijzigingen van regelingen op grond van de pensioenovereenkomst. Tot deze regelingen behoren bijvoorbeeld het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst.

Indien de ondernemer een besluit neemt terwijl daarvoor geen instemming is verkregen, kan de ondernemingsraad een beroep doen op de nietigheid van het besluit. Dit moet gebeuren binnen één maand nadat hetzij de ondernemer het besluit heeft medegedeeld, hetzij – bij gebreke van deze mededeling – de ondernemingsraad moet zijn gebleken dat de ondernemer uitvoering of toepassing geeft aan zijn besluit.

Pensioencommissie
Pensioenregelingen zijn regelmatig onderhevig aan veranderingen. De regels omtrent pensioen zitten doorgaans ingewikkeld in elkaar. Ondernemingsraden kunnen er daarom (na het te hebben voorgelegd aan de ondernemer) toe besluiten om een pensioencommissie in te stellen aan de hand van een instellingsbesluit. In dat besluit zijn de taken, samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de pensioencommissie geregeld.

Dat kan een vaste commissie (een commissie voor de behandeling van alle pensioengerelateerde onderwerpen) of een voorbereidingscommissie (tijdelijke commissie voor een bepaald onderwerp) zijn. De ondernemingsraad kan zijn rechten en bevoegdheden in het kader van pensioen geheel of gedeeltelijk aan de vaste pensioencommissie overdragen. Aan een voorbereidingscommissie kunnen geen rechten en bevoegdheden van de ondernemingsraad worden overgedragen. De voorbereidingscommissie kan alleen worden ingesteld ter voorbereiding van een bepaald advies dat uiteindelijk door de ondernemingsraad zal worden uitgebracht.

Uitvoeringsovereenkomst
De werkgever die met zijn werknemers een pensioenovereenkomst aangaat, moet deze pensioenverplichting extern onderbrengen. Dat wordt gedaan bij een pensioenuitvoerder. De verhouding tussen werkgever en pensioenuitvoerder wordt beheerst door een uitvoeringsovereenkomst. In deze overeenkomst staan in ieder geval de premiebetalingsverplichtingen voor de werkgever. Ook is in de meeste gevallen een aanmeldingsplicht voor elke werknemer opgenomen.