Pensioen en fiscale regels
Fiscale pensioenregels spelen een belangrijke rol in de vormgeving van de arbeidsvoorwaarde pensioen. Pensioenopbouw gebeurt bijvoorbeeld niet ongelimiteerd en is gekoppeld aan de fiscale pensioenrichtleeftijd. In de Wet op de Loonbelasting zijn de maximale opbouwpercentages vastgelegd. Als daar niet aan wordt voldaan, heeft dat voor de werknemer (ongunstige) gevolgen voor de belastingen die over de pensioenopbouw moeten plaatsvinden.

Pensioenreglement
Het pensioenreglement is het reglement op grond van de pensioenovereenkomst. In het pensioenreglement worden afspraken en rechten op pensioen van de werknemer en andere pensioenrechthebbenden vastgelegd. Het pensioenreglement wordt vaak geïncorporeerd in de arbeidsovereenkomst.

Pensioen verplicht?
In Nederland geldt alleen een wettelijk pensioenplicht in het geval dat een onderneming valt onder de werkingssfeerbepaling van een verplichtgesteld pensioenfonds of als dit specifiek in een cao is opgenomen. Is dat niet het geval, dan bestaat er geen wettelijke plicht voor de werkgever om een pensioenregeling voor de werknemer te hanteren. Als een werkgever eenmaal besluit een pensioenregeling te hanteren, dan mag er geen sprake zijn van discriminatie op grond van bijvoorbeeld ras, geslacht of leeftijd.

Partnerpensioen
Partnerpensioen is het nabestaandenpensioen voor de achtergebleven partner bij overlijden van de (gewezen) deelnemer. De achtergebleven partner is de echtgenoot of geregistreerd partner. In de meeste pensioenregelingen is het ook mogelijk om ook samenwonende partners in aanmerking te laten komen voor een partnerpensioen. Aanmelding van de partner bij het pensioenfonds is vaak vereist en ook moet er zijn voldaan aan de overige voorwaarden die in de toepasselijke pensioenregeling zijn opgenomen.