Skip to main content

Al sinds de invoering van de Wet normering incassokosten in 2012, roept deze wet vragen op en zorgt zij voor onduidelijkheden in de praktijk. Artikel 6:96 BW is aangepast als gevolg van deze wet en  ziet onder meer op de buitengerechtelijke incassokosten als onderdeel van te vorderen vermogensschade.

In artikel 6:96 BW zijn regels gesteld over berekening van de hoogte van deze kosten. De berekening is vastgelegd in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Van deze berekeningsmethode kan ten aanzien van de consument niet worden afgeweken. Ten aanzien van commerciële partijen betreft het regelend recht; vaak komen ondernemingen afwijkende regels overeen in bijvoorbeeld algemene voorwaarden.

14-dagen
Ten aanzien van de consument is ook dwingendrechtelijk vastgelegd dat er een zogenaamde 14-dagen brief moet worden verzonden. De consument moet worden gewezen op het verzuim en daarbij moet worden aangezegd dat buitengerechtelijke incassokosten in rekening worden gebracht. Eveneens moet het bedrag daarvan in de brief worden opgenomen.

In de praktijk was lang onduidelijk wanneer sprake was van een aanmaning tot betaling “binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning”, zoals de wet vereist. Vaak werden formuleringen gebruikt als “te betalen binnen 14 dagen na dagtekening van dit schrijven” of “binnen 14 dagen na heden”.

Let op de formulering
De Hoge Raad heeft eind 2016 haar licht laten schijnen over deze onduidelijkheid en daarbij tevens voorbeelden gegeven van omschrijvingen die wel voldoen aan de Wet normering incassokosten. Van belang is namelijk dat de schuldenaar daadwerkelijk een termijn van veertien dagen wordt geboden. Daarvan is geen sprake wanneer de termijn aanvangt op de dag van dagtekening van de brief, wanneer die brief de schuldenaar dan nog niet heeft bereikt. Volgens de Hoge Raad voldoen de volgende omschrijvingen wel aan de wet:

“Incassokosten zijn verschuldigd indien niet is betaald binnen veertien dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd”

Of

“binnen vijftien dagen nadat deze brief bij u is bezorgd”

Indien niet aan deze regels wordt voldaan, wordt de vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten afgewezen. Let daarom op de formulering en zorg ervoor dat u deze kosten wel kunt verhalen op de schuldenaar.

Meer informatie
Heeft u vragen over incassering van een vordering en de daarbij opgekomen buitengerechtelijke incassokosten? Neem dan contact op met onze specialisten van het team proces & aansprakelijkheid.