Skip to main content

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft 19 november 2020 het omschakelprogramma voorgelegd aan de Tweede Kamer (Omschakelprogramma). Het Omschakelprogramma is gericht om bedrijven te stimuleren over te gaan naar een duurzaam agrarisch bedrijfssysteem. Bij veel boeren en tuinders is de financiering vaak een belemmering. Middels dit plan kunnen agrarische ondernemers financiële steun verkrijgen bij het duurzamer maken van hun bedrijf. In een vorig blog schreven wij over het doel en de inhoud van het Omschakelprogramma.

Pilot Investeringsfonds

Op 13 juli 2021 heeft Minister Carola Schouten van LNV bekend gemaakt te starten met een pilot van het Investeringsfonds van 9 miljoen euro voor boeren en tuinders die willen omschakelen naar een stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame bedrijfsvoering. Deze pilotfase is om ervaring op te doen met het Investeringsfonds en te kijken of zij aan de verwachtingen voldoet om de gewenste omschakeling te verwezenlijken.

Het vermogen dat beschikbaar komt in de pilotfase is voor een beperkte groep boeren beschikbaar. Naar verwachting kunnen ongeveer 35 ondernemers een financiering ontvangen van het Investeringsfonds. De pilot wordt uitgevoerd door het Nationaal Groenfonds en zij beheren de leningen die tijdens de pilot worden verstrekt. Een onafhankelijke beoordelingscommissie bij het Nationaal Groenfonds, bestaande uit deskundigen met expertise op het gebied van stikstofemissiereductie in de landbouw, duurzaamheid of kringlooplandbouw, zal vervolgens deze bedrijfsplannen inhoudelijk beoordelen. Ondernemers kunnen zich aanmelden via Nationaal Groen.

Voor het kans maken op een financiering moeten agrarische ondernemers bij het indienen van hun aanvraag en bedrijfsplannen specifiek aangeven hoe de omschakeling bijdraagt aan ten minste vijf van de acht gewenste doelen. Onder deze doelen moet de reductie van stikstofemissie altijd een van de doelen zijn, maar andere doelen kunnen zijn: reductie van gewasbeschermingsmiddelen, broeikasgassen, nitraat en verbetering biodiversiteit, de bodem, veevoergebruik en dierenwelzijn.

Andere onderdelen van het Omschakelprogramma

Het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw kent ook een werkkapitaalregeling en twee subsidieregelingen. Een subsidieregeling ziet op de ondersteuning voor het maken van een bedrijfsplan (‘Subsidieregeling Bedrijfsplan voor omschakeling’) en de andere subsidieregeling is voor het opstarten van een demonstratiebedrijf (‘Subsidieregeling Demonstratiebedrijf’). Deze subsidieregelingen worden naar verwachting 1 november opengesteld.

De werkkapitaalregeling maakt financiering van het benodigde werkkapitaal mogelijk tijdens omschakeling. De werkkapitaalregeling ziet op de dekking van hoge kosten en lage opbrengsten tijdens de periode van omschakeling naar duurzame bedrijfssystemen. De verwachting is dat deze regeling 1 september wordt opengesteld.

Wilt u meer informatie over het omschakelprogramma, het Investeringsfonds, de pilot of de subsidieregelingen. Dan kunt u contact opnemen met Merel Lentjes of een van de andere advocaten van team food & agri.

 

 

 

Juli 2021