Skip to main content

(Ver)bouwend Nederland, weet welke prijsafspraken u maakt! Zo blijkt nogmaals uit een uitspraak van de rechtbank Limburg van 17 mei 2017.

Wat speelde er…
Op basis van een offerte is tussen twee huiseigenaren en een aannemer een aannemingsovereenkomst tot stand gekomen voor het verrichten van onderhoud en schilderwerk aan de betreffende woning. De aannemer ging aan de slag en de werkzaamheden verliepen voorspoedig. Het moment van betaling breekt aan, en wat blijkt: de aannemer en de huiseigenaren hebben – ondanks prijsafspraken in de aannemingsovereenkomst – elk een andere opvatting over de hoogte van de te betalen prijs.

Onduidelijke prijsafspraken
Waar ging het mis in deze zaak? De aannemer beoogde om in de offerte een ‘aanneemsom op regiebasis’ overeen te komen. Dit blijkt volgens hem uit het feit dat in overeenkomst een ‘aanneemsom op basis van nacalculatie’ is afgesproken.

De huiseigenaren stellen daarentegen dat de aannemingsovereenkomst voorzag in een ‘vaste prijs’ dan wel een ‘richtprijs’. In de overeenkomst wordt naast de zinsnede over nacalculatie immers ook een totaalbedrag door de aannemer genoemd.

Oordeel rechtbank
De rechtbank concludeert dat de enkele zinsnede ‘aanneemsom op basis van nacalculatie’, niet betekent dat sprake is van een aanneemsom op regiebasis. Er is, zo oordeelt de rechtbank, een totaalprijs overeengekomen voor duidelijk omschreven werkzaamheden.

Vervolgens komt de rechtbank toe aan de vraag of overeengekomen totaalprijs kwalificeert als (vaste) aanneemsom dan wel als richtprijs. Op basis van de zinsnede in de offerte over de nacalculatie, oordeelt de rechtbank dat partijen een richtprijs zijn overeengekomen. Op grond van het Burgerlijk Wetboek mag een richtprijs echter niet meer dan 10% worden overschreden, tenzij de aannemer de opdrachtgever tijdig voor de waarschijnlijkheid van de overschrijding waarschuwt. Omdat niet vast komt te staan dat de aannemer in deze zaak heeft gewaarschuwd voor de overschrijding, oordeelt de rechtbank dat de aannemer alleen recht heeft op de overeengekomen richtprijs.

Meer informatie
Wilt u meer weten over uw rechten en plichten ter zake van een aannemingsovereenkomst, neem dan contact op met team Vastgoedrecht. Zij zijn u graag van dienst.