Overheden
Overheden verwerken op grote schaal persoonsgegevens in het kader van burgerzaken, het sociaal domein, het verlenen van vergunningen en personeelszaken. In dat kader worden zij aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

De wijzigingen die de AVG ten opzichte van de huidige regels teweegbrengt, zijn significant. In dat kader behelzen de nieuwe regels enerzijds een toename van de verplichtingen voor overheden en anderzijds een toename van de controle van natuurlijke personen (waaronder burgers en ambtenaren) over hun persoonsgegevens.

Dit betekent dat overheden in de meeste gevallen hun huidige privacy beleid en bewerkersovereenkomsten grondig zullen moeten herzien. Daarnaast zijn overheden verplicht op grond van de AVG om een FG aan te stellen, een verwerkingsregister aan te leggen en in voorkomend geval ook een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uit te voeren.