Zorg
Privacy en zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De geheimhoudingsplicht van de arts, onderdeel van de artseneed, is één van de oudste vormen van bescherming van de persoonlijke levenssfeer waarvan privacy onderdeel uitmaakt.

De gezondheidszorg illustreert bij uitstek dat privacy en privacybescherming aan verandering onderhevig zijn vanwege digitale ontwikkelingen. Ontwikkelingen in de medische zorg en de (ICT-)technologie beïnvloeden de gegevensverwerkingsprocessen.

De komst van de AVG betekent voor de zorg een nieuw regime dat weer nieuwe vragen oproept. Vragen die soms wel vergelijkbaar zijn met kwesties die al onder de Wbp speelden zoals onder meer de verhouding tussen de AVG en de privacyregels in zorgspecifieke wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld in hoeverre raakt de AVG de beveiligings- en andere normen die een instelling voor jeugdzorg in acht moet nemen bij gegevensverkeer met de gemeente, als uitvoerder van de Jeugdwet?

Naast de AVG is ook de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens van belang voor gegevensuitwisseling door zorgaanbieders en zorgverleners. Een voorbeeld is het in de Wet opgenomen recht van cliënten op elektronische inzage van hun medisch dossier en het recht op het gespecificeerd geven van toestemming voor uitwisseling van medische gegevens. Specifiek voor de zorgsector gelden dus nog meer aanpassingen waarmee rekening moet worden gehouden.