Skip to main content

Sinds 25 mei 2016 worden alle organisaties in Europa geacht om hun bedrijfsvoering met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in overeenstemming te brengen. Zij krijgen daarvoor tot 25 mei 2018 de tijd. De AVG zal de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen en zorgt ervoor dat overal in Europa dezelfde regels gelden op het gebied van databescherming.

Onduidelijkheid bestaat soms of bepaalde business-to-businessactiviteiten ook onder de AVG vallen. Strikt genomen is dit niet zo, maar men moet er op bedacht zijn dat het verwerken van persoonsgegevens door rechtspersonen wel onder de reikwijdte van de AVG valt. Daar zal vrij snel sprake van zijn.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming
De AVG bevat uitgebreide nieuwe verplichtingen voor organisaties. Als organisaties hun bedrijfsvoering niet op tijd aanpassen aan deze nieuwe Europese wetgeving, dreigen er boetes die hoog kunnen oplopen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een groot aantal bedrijven echter nog geen maatregelen hebben genomen. Toch moet elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt op 25 mei 2018 voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving.

Toepasselijkheid AVG
De AVG is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens. Daaronder valt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. Anonieme gegevens (die niet tot een identificeerbaar persoon kunnen worden herleid) vallen buiten de werkingssfeer van de AVG.

Er bestaat onduidelijkheid over of business-to-businessactiviteiten ook onder de AVG vallen. De Europese Commissie heeft aangegeven dat de opslag van B2B-activiteiten (van rechtspersonen) buiten het bereik van de AVG vallen. Als gegevens van een rechtspersoon echter iets zeggen over een identificeerbaar individu, dan vallen deze wel onder het bereik van ‘persoonsgegevens’ zoals bedoeld in de AVG. Hier kan al snel sprake van zijn als het bijvoorbeeld gaat om personeelsadministratie of zakelijke telefoonnummers die aan personen zijn gekoppeld. Hetzelfde geldt wanneer bijvoorbeeld gegevens worden opgeslagen van contactpersonen bij bedrijven voor marketingdoeleinden. De AVG is dan van toepassing en daarmee alle verplichtingen die de AVG organisaties oplegt.

Indien u vragen heeft over de AVG en de gewijzigde verplichtingen waaraan u vanaf 25 mei 2018 moet voldoen, neemt dan contact op met ons team privacy.