Skip to main content

In het aandeelhoudersregister houdt het bestuur van een BV of NV de namen en adressen van de aandeelhouders, vruchtgebruikers, pandhouders van aandelen op naam en certificaathouders met vergaderrecht, bij. Dit aandeelhoudersregister is niet openbaar.

Binnenkort wordt waarschijnlijk een centraal aandeelhoudersregister ingesteld, op grond waarvan aandeelhoudersgegevens in een centraal bewaard aandeelhoudersregister moeten worden opgenomen. De verplichting voor BV’s en NV’s om een eigen aandeelhoudersregister bij te houden, blijft bestaan. Het doel van een centraal aandeelhoudersregister is om aandelenbezit meer transparant te maken en de bedrijfsinformatie op één centrale plaats beschikbaar te hebben. Het centraal aandeelhoudersregister zal worden ondergebracht bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De minister is voornemens om het register slechts beperkt open te stellen. Alleen aandeelhouders, notarissen en bepaalde overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie, zouden toegang moeten krijgen. In de Tweede Kamer is geopperd om het centraal aandeelhoudersregister ter bestrijding van witwassen juist breder toegankelijk te maken, maar over de uitkomst van deze discussie is nog niets bekend.

Er zijn echter nog meer ontwikkelingen op dit gebied. Onlangs is het Europese voorstel voor de vierde Anti-witwasrichtlijn aangenomen. Op basis van deze richtlijn zal de identiteit van de uiteindelijk belanghebbenden (de Ultimate Beneficial Owner, ‘UBO’) in rechtspersonen, personenvennootschappen, stichting administratiekantoren en trusts ook openbaar toegankelijk worden. Vanaf 2017 zal iedere UBO verplicht worden zijn/haar naam, de geboortemaand, het geboortejaar, de nationaliteit, het land van verblijf en de aard en omvang van het gehouden belang, vast te leggen in het ‘UBO-register’. Naast overheidsdiensten krijgen ook financiële instellingen en vrije beroepsbeoefenaren, waaronder accountants, belastingadviseurs en advocaten, die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (‘Wwft’) vallen, inzage in het UBO-register. Voorts krijgen alle personen of organisaties met een legitiem belang daartoe toegang tot het UBO-register. Het UBO-register van trusts is van deze laatste categorie uitgezonderd. Het is nog niet duidelijk hoe deze open toegankelijkheidsnorm in de wetgeving zal worden geïmplementeerd. Opvallend is dat de toegang tot het UBO-register verder reikt dan de toegang zoals die voor het centraal aandeelhoudersregister wordt voorgesteld door de minister. Dit kan gevolgen hebben voor de discussie in de Tweede Kamer over de reikwijdte van toegang tot het centraal aandeelhoudersregister dat deels zal overlappen met het UBO-register. Ook is nog niet duidelijk in hoeverre de gegevens de registers mogen worden gebruikt voor openbare publicaties. Het is nu wachten op een nadere uitwerking van de regelingen door de Nederlandse wetgever, maar één ding is zeker, de privacy van een aandeelhouder wordt in de toekomst beperkt.