Publicaties

Publicaties
Array
(
  [0] => WP_Post Object
    (
      [ID] => 19961
      [post_author] => 2
      [post_date] => 2018-08-20 13:44:18
      [post_date_gmt] => 2018-08-20 11:44:18
      [post_content] => De Nederlandse rechtspraak internationaliseert. In 2016 oordeelde de Hoge Raad reeds dat Engelse, Franse en Duitse stukken in beginsel zonder vertaling worden toegelaten tot de procedure. Komend najaar gaat de Nederlandse rechtspraak een stap verder. In Amsterdam wordt als onderdeel van de Rechtbank en van het Gerechtshof Amsterdam een gespecialiseerde meervoudige handelskamer voor het voeren van Engelstalige internationale handelsgeschillen opgericht: de Netherlands Commercial Court (NCC).

Voordelen
Het recht wordt complexer, de wereld globaliseert en internationaal procederen (arbitrage) is vaak erg duur. De opening van de NCC is daarom ook een strategische zet om buitenlandse bedrijven naar Nederland te lokken en om Nederlandse ondernemers tegemoet te komen. Procederen bij de NCC biedt veel voordelen, zoals:
 • De procedure is Engelstalig. De Engelse taal is immers de voertaal in de internationale handelspraktijk.
 • De rechters hebben specifieke kennis en ervaring in het behandelen van internationale zaken. Dit is een groot voordeel ten opzichte van de algemene rechtbanken. Internationale zaken zijn vaak complex door de grote hoeveelheid regelgeving.
 • Er wordt digitaal geprocedeerd. Dit zal niet gaan via KEI, maar via een systeem, dat ook al door de Hoge Raad wordt gebruikt. Zittingen kunnen plaatsvinden in een gedigitaliseerde zaal. Op deze manier kan ook een zitting op afstand plaatsvinden. Dit is een groot voordeel indien een van de partijen ver weg woont. Kosten en tijd worden bespaard.
 • De procedure is flexibel. Aanvullend op het Wetboek van Rechtsvordering geldt een NCC-procesreglement. Hierin is onder andere opgenomen dat een keuze kan worden gemaakt voor een ander bewijsrechtsysteem dan het Nederlandse bewijsrecht. Het Nederlandse bewijsrecht wijkt af van veel andere systemen. Partijen kunnen in een forumkeuzebeding bij de keuze voor de NCC bijvoorbeeld vastleggen dat de IBA Rules on Taking of Evidence in International Arbitration toepasselijk zijn. Een buitenlandse wederpartij zal dit vaak als prettig ervaren. Ook kunnen beeld- en geluidopnamen tijdens de zitting worden gemaakt en kan vooraf aan een getuige een schriftelijke verklaring worden gevraagd. Tevens is er een kamer die oordeelt over geheimhouding van stukken. Dit laatste kan van bijvoorbeeld van belang zijn bij concurrentiegevoelige informatie.
Forumkeuze Bijzonder aan de NCC is dat partijen de bevoegdheid uitdrukkelijk schriftelijk moeten overeengekomen. Een geschrift dat een dergelijk beding bevat of dat verwijst naar algemene voorwaarden die en dergelijk beding bevatten zijn volgens de wet voldoende, mits het beding door of namens de andere partij uitdrukkelijk is aanvaard. Stilzwijgende aanvaarding is niet mogelijk. Ook de keuze voor de Engelse taal moet uitdrukkelijk geschieden. De NCC is niet bevoegd voor kantonzaken (zaken met een belang onder de EUR 25.000). Kosten De griffierechten voor de procedure zullen naar verwachting EUR 7.500 voor een kort-geding en EUR 15.000 voor een bodemprocedure in eerste aanleg bedragen. Dit lijkt erg veel. Deze kosten zijn echter relatief gering vergeleken met veel Angelsaksische landen. Ook arbitrage pakt vaak duurder uit. Advies Wij hebben hoge verwachtingen van de NCC. De komst van de NCC zal internationaal procederen hopelijk sneller, goedkoper en beter maken. Mocht u overwegen een forumkeuze voor de NCC op te nemen, dan helpen wij u graag. Neem dan contact op met Anne-Marie van Dijk of een van onze andere advocaten van team Commerciële Contracten. Augustus 2018   [post_title] => Netherlands Commercial Court [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => netherlands-commercial-court [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-08-20 14:18:28 [post_modified_gmt] => 2018-08-20 12:18:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.boelszanders.nl/?post_type=publication&p=19961 [menu_order] => 0 [post_type] => publication [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 14141 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-08-25 15:02:12 [post_date_gmt] => 2017-08-25 13:02:12 [post_content] => Eind juli keurde de Belgische ministerraad een voorontwerp van wet goed tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Doel is het huidige – complexe – vennootschapsrecht te hervormen om een modern en aantrekkelijk ondernemingsklimaat te creëren. Op hoofdlijnen ziet het voorontwerp op vereenvoudiging en flexibilisering. Een aantal punten zijn alvast herkenbaar voor Nederlandse ondernemers en maken een stap over de grens weer wat eenvoudiger. Zo houdt het voorstel de mogelijkheid in om eenhoofdig bestuur te benoemen en een duaal bestuursmodel (directie en raad van toezicht) in te richten. Ook is er oog voor de belangen van schuldeisers: bij de oprichting van een BV zal er geen sprake meer zijn van een wettelijk minimumkapitaal, maar wordt de eis van 'toereikend kapitaal' gesteld. De vraag of vervolgens dividend uitgekeerd kan worden, zal steeds beantwoord moeten worden op basis van een dubbele test (balans- en liquiditeitstest). België wil met dit voorstel ook op Europees vlak een aantrekkelijke vestigingsplaats worden. Het wetsvoorstel geeft buitenlandse vennootschappen de mogelijkheden een Belgische rechtsvorm te kiezen en Belgische ondernemingen kunnen opgericht worden in de vorm van een buitenlandse vennootschap. Ook voorziet het voorstel in een procedure voor internationale zetelverplaatsing. Het voorstel gaat nu richting Raad van State. De verwachting is dat het nieuwe wetboek begin 2018 in werking zal treden. Vragen over grensoverschrijdend ondernemen? Neem contact op met Helen Houben of een van de andere leden van onze Belgian Desk. Zij zijn u graag van dienst. Augustus 2017 [post_title] => Herziening Belgisch vennootschapsrecht [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => herziening-belgisch-vennootschapsrecht [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-25 15:06:06 [post_modified_gmt] => 2017-08-25 13:06:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.boelszanders.nl/?post_type=publication&p=14141/ [menu_order] => 0 [post_type] => publication [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 6880 [post_author] => 21 [post_date] => 2017-02-16 09:36:04 [post_date_gmt] => 2017-02-16 08:36:04 [post_content] => Hoe zat het ook alweer in Nederland? In Nederland zijn door de invoering van Wet Aanpak Schijnconstructies de volgende maatregelen genomen om schijnconstructies te voorkomen en aan te pakken:
 • De ketenaansprakelijkheid voor de betaling van loon is uitgebreid. Een opdrachtgever in de keten is ook aansprakelijk voor het betalen van het CAO-loon aan diens werknemer.
 • Salaris mag niet volledig contant worden uitbetaald. Minimaal het salarisgedeelte dat gelijk is aan het wettelijk minimumloon moet giraal worden overgemaakt.
 • Ook een AOW-er heeft recht op het wettelijk minimumloon.
 • Er mogen geen verrekeningen, bijvoorbeeld voor huisvesting of ziektekostenpremies, met het wettelijk minimumloon worden toegepast
 • Er dient een gedetailleerde loonstrook te worden verstrekt.
 • Het is niet mogelijk om voor buitenlandse werknemers een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding uit te betalen. Het doel van de onkostenvergoeding moet namelijk duidelijk worden vermeld op de loonstrook van de werknemer. Zulks op straffe van een bestuurlijke boete.
 • Indien een werknemer niet het CAO-loon ontvangt, kan hij – door middel van een eenvoudig verzoekschrift – makkelijk naar de rechter stappen.
 • Indien een werkgever zich niet houdt aan de minimum loon voorschriften of zich schuldig maakt aan illegale tewerkstelling dan worden de door de Inspectie SZW verzamelde gegevens openbaar gemaakt.
De Wet Aanpak Schijnconstructies geldt voor zowel opdrachtgevers als werkgevers. Het eerste deel van de Wet Aanpak schijnconstructies is ingegaan per 1 juli 2015. De wijzigingen rondom giraal overmaken, het betalen van een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding en het openbaar maken van inspectiegegevens zijn ingegaan per 1 januari 2016 en de wijziging rondom verrekeningen en inhoudingen is ingegaan per 1 januari 2017. Wat wordt er in België gedaan om schijnconstructies aan te pakken? Het Belgische systeem voor het aanpakken van schijnconstructies is iets anders dan dat van Nederland. Volgens de Belgische Arbeidsrelatieswet kunnen partijen vrij de aard van hun arbeidsrelatie kiezen. Partijen kunnen dus zelf kiezen voor een overeenkomst van opdracht (met een zzp-er) of voor een arbeidsovereenkomst. Deze keuze is echter niet altijd bepalend. Er kunnen namelijk herkwalificaties van de arbeidsrelatie plaatsvinden. Zo kan een zelfstandige alsnog beschouwd worden als werknemer, met alle mogelijke loonvorderingen en sociale zekerheidsverplichtingen tot gevolg, of kan een werknemer als zelfstandige worden beschouwd en kunnen alle sociale zekerheidsuitkeringen die hij als werknemer heeft ontvangen, teruggevorderd worden. Wanneer kan een arbeidsrelatie nu worden geherkwalificeerd? Een arbeidsrelatie kan worden geherkwalificeerd indien de uitvoering van de relatie voldoende aanknopingspunten biedt om aan te nemen dat die niet strookt met de typering die partijen aan de overeenkomst hebben gegeven. De Arbeidsrelatieswet biedt een aantal algemene criteria waar bij kwalificering van de arbeidsrelatie vanuit moet worden gegaan, te weten:
 • de wil van de partijen zoals omschreven in de onderliggende overeenkomst;
 • de mate van vrijheid van de werknemer/opdrachtnemer bij het indelen van de werktijd; en
 • de mate van vrijheid van de werknemer/opdrachtnemer bij de organisatie van de werkzaamheden en de mogelijkheid van de werkgever/opdrachtgever om daar gezag over uit te oefenen.
Ook vindt er herkwalificatie plaats indien de kwalificatie die de partijen aan de overeenkomst hebben gegeven niet overeenkomt met de aard van de arbeidsrelatie zoals die wettelijk wordt vermoed en dat vermoeden door partijen bovendien niet is weerlegd. Om schijnzelfstandigheid te vermijden c.q. tegen te gaan, biedt de Arbeidsrelatieswet, ten behoeve van een aantal fraudegevoelige sectoren, een weerlegbaar vermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Dit vermoeden geldt voor de bouw-, -bewakings-, -transport-, -schoonmaak- en land- en tuinbouwsector. Voor deze sectoren zijn negen criteria opgesteld. Indien een vermeende opdrachtovereenkomst aan meer dan de helft van de criteria voldoet, wordt vermoed dat partijen een arbeidsovereenkomst hebben gesloten. Bij minder dan de helft van genoemde criteria, is de arbeidsrelatie tussen partijen er een van een overeenkomst van opdracht. Het betreft de volgende criteria:
 • Er mag geen financieel of economisch risico liggen bij degene die het werk uitvoert;
 • Degene die de werkzaamheden uitvoert mag geen verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid hebben over de financiële middelen van de onderneming;
 • Degene die het werk uitvoert mag geen zeggenschap hebben over het aankoopbeleid van de onderneming;
 • Degene die de werkzaamheden verricht mag geen zeggenschap hebben over het prijsbeleid van de onderneming, behalve wanneer dergelijke prijzen wettelijk zijn vastgelegd;
 • Er mag geen sprake zijn van een resultaatsverplichting met betrekking tot de overeengekomen werkzaamheden;
 • Degene die het werk verricht heeft een gegarandeerd recht op betaling van een vaste vergoeding, ongeacht de bedrijfsresultaten of omvang van zijn prestaties;
 • Degene die de werkzaamheden verricht mag zelf geen werkgever zijn en mag ook niet de mogelijkheid hebben om, voor de uitvoering van de werkzaamheden personeel aan te nemen of zich te laten vervangen;
 • Degene die de werkzaamheden verricht mag zich evenmin voordoen als zelfstandige onderneming en voor meerdere "opdrachtgevers" werken;
 • Degene die de werkzaamheden verricht mag de werkzaamheden niet verrichten in ruimtes werken waarvan de wederpartij bij de overeenkomst niet de eigenaar of huurder is of werken met materiaal dat niet ter beschikking is gesteld, gefinancierd of gewaarborgd door de wederpartij bij de overeenkomst.
Mocht een der partijen het niet eens zijn met de herkwalificatie dan kan het vermoeden worden weerlegd. Zulks door alle middelen rechtens. Voor de schoonmaaksector gelden bijzondere regels. Binnen deze sector geldt dat, wanneer een persoon schoonmaakactiviteiten verricht, deze activiteiten vermoed worden te worden verricht op basis van een arbeidsovereenkomst. Ook dit vermoeden is echter weerlegbaar. Aangetoond zal moeten worden dat de schoonmaker (i) niet hoofdzakelijk werkt voor één opdrachtgever, (ii) de activiteiten uitoefent met eigen materiaal en (iii) factureert voor eigen rekening. Voor vragen of meer informatie kunt u zich wenden tot een van onze Arbeidsrechtspecialisten of de leden van de Belgian Desk. [post_title] => Aanpak schijnconstructies in Nederland en België [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aanpak-schijnconstructies-in-nederland-en-belgie [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-24 10:12:14 [post_modified_gmt] => 2017-04-24 08:12:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.boelszanders.nl/?post_type=publication&p=6880 [menu_order] => 0 [post_type] => publication [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [3] => WP_Post Object ( [ID] => 3570 [post_author] => 21 [post_date] => 2016-07-14 22:07:11 [post_date_gmt] => 2016-07-14 22:07:11 [post_content] => Het komt steeds vaker voor dat Nederlandse bedrijven werknemers detacheren naar Belgische zustermaatschappijen of externe bedrijven en, andersom, dat Belgische bedrijven hun werknemers bij Nederlandse bedrijven onderbrengen. Om dat op zorgvuldige en juridisch juiste wijze te kunnen doen, hebben dergelijke bedrijven een zogenaamde A1/E101-verklaring nodig en dient er in België een Limosa-melding te worden gedaan. Hieronder treft u enkele tips en aanwijzingen aan over de voorwaarden van het verkrijgen van een dergelijke verklaring aan. Internationale detachering Als een werknemer permanent in een ander land dan Nederland gaat werken, dan is hij niet langer verzekerd voor de Nederlandse sociale verzekeringen zoals AOW, Anw en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zoals de WIA en de Ziektewet. De werknemer is vanaf dat moment verzekerd in het land waar hij werkt. Gaat de werknemer tijdelijk buiten Nederland werken, dan blijft hij vaak wel verzekerd in Nederland. Dit noemt men detachering. Detachering over de grens is mogelijk voor maximaal vijf jaar. De werknemer blijft in Nederland verzekerd als:
 • Zijn Nederlandse werkgever het loon doorbetaalt;
 • Zijn Nederlandse werkgever sociale verzekeringspremies inhoudt op het loon en deze afdraagt aan de Belastingdienst;
 • De werknemer bij de Nederlandse werkgever in dienst blijft;
 • De werknemer, direct voorafgaand aan de detachering, minstens één maand verplicht verzekerd was in Nederland;
 • De werknemer in een EU of EER land gaat werken;
 • De werknemer de nationaliteit heeft van een land van de EU (Europese Unie) of de EER (Europese Economische Ruimte) of van een land waarmee Nederland een verdrag over sociale zekerheid heeft gesloten. Een verblijfsvergunning waarmee uw werknemer in Nederland mag werken is ook toegestaan.
A1/E101 formulier Met een Europees A1/E101 formulier kan een werknemer, die voor een Nederlandse werkgever buiten Nederland werkzaam is, aantonen dat hij in Nederland verzekerd is voor sociale verzekeringen. Het A1/E101-formulier wordt door alle Europese landen gebruikt en de snelste manier om een A1/E101-fomulier aan te vragen, is via internet. Detacheren naar België Indien een werknemer tijdelijk in België gaat werken, moet de werkgever, naast het indienen van het A1/E101-formulier, de detachering ook van te voren aanmelden in België. Dit is de zogenaamde "Limosa meldingsplicht". Indien een werkgever een werknemer naar België zendt, dan is die werkgever verantwoordelijk voor de Limosa-melding. De werkgever kan de melding ook door een derde laten uitvoeren. Echter, de werkgever blijft altijd zelf juridisch verantwoordelijk voor de melding. De Limosa-melding dient voorafgaand aan de feitelijke uitvoering van de detachering te worden gedaan. Melding kan via internet. Buitenlandse werkgevers die aan de Limosa-meldingsplicht voldoen, genieten enkele voordelen. Zo hoeven deze werkgevers niet langer bepaalde Belgische personeelsdocumenten op te stellen voor de specifieke opdracht, meer in het bijzonder een arbeidsreglement, een personeelsregister en regels voor de controle van de deeltijdse werknemers. Werkgevers die een Limosa-melding hebben gedaan, hoeven ook geen individuele (loon)rekening en loonstrook meer op te maken. Zulks wel onder de voorwaarde dat de werkgever dan gelijkwaardige loondocumenten kan overleggen die zijn opgesteld conform de wet van het land van herkomst. Zo wordt een dubbele loonadministratie vermeden. Door de Limosa-meldingsplicht na te leven, verbetert de werkgever zijn positie op de Belgische markt. Klanten of opdrachtgevers zullen de betrouwbaarheid van het bedrijf hoger inschatten. Mocht u meer informatie willen ontvangen over detachering over de grens aarzel dan niet om contact op te nemen met Manon Maarschalkerweerd, lid van de Belgian Desk van Boels Zanders. [post_title] => Detacheren over de Nederlands-Belgische grens [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => detacheren-over-de-nederlands-belgische-grens [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-07-14 22:10:51 [post_modified_gmt] => 2016-07-14 22:10:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://31.3.97.74/~boelzander/?post_type=publicatie&p=3570 [menu_order] => 0 [post_type] => publication [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [4] => WP_Post Object ( [ID] => 3571 [post_author] => 21 [post_date] => 2016-07-14 22:08:01 [post_date_gmt] => 2016-07-14 22:08:01 [post_content] => De distributieovereenkomst is nagenoeg nergens binnen de Europese Unie in de wet geregeld. België vormt hier de uitzondering en niet alleen vanwege het feit dat de regels omtrent de distributieovereenkomst in de wet zijn vastgelegd. De distributeur kent in België een vergaande bescherming. Indien u een distributeur in België inschakelt, doet u er goed aan hier rekening mee te houden. In België is de distributierelatie sinds kort geregeld in het Wetboek Economisch Recht ("WER"). Deze opname in de WER heeft niet tot een vernieuwing geleid. Feitelijk is de oude concessiewet (nagenoeg) onveranderd opgenomen in de WER, zodat er nog steeds gesproken wordt over de concessiewet.  Deze wetgeving is dwingend recht voor zover het verkoopgebied België of een deel daarvan betreft. Beëindiging distributieovereenkomst Beëindiging van een distributieovereenkomst is mogelijk indien:
 • er sprake is van een grove tekortkoming van de distributeur;
 • een redelijke opzegtermijn in acht wordt genomen; of
 • een billijke vergoeding wordt betaald.
Op het eerste gezicht lijkt dit niet zoveel af te wijken van de Nederlandse situatie. Schijn bedriegt. De Belgische redelijke termijn is namelijk veel langer dan de redelijke termijn naar Nederlands recht. Waar het in Nederland meestal om maanden gaat, zal het in België al gauw om jaren gaan. Neemt u een te korte opzegtermijn in acht dan dient u hierover een vervangende schadevergoeding te betalen. Ook de billijke vergoeding is veel hoger als de vergoeding naar Nederlands recht. Overige vergoedingen In geval van beëindiging dient u in België tevens de volgende vergoedingen te betalen:
 • goodwillvergoeding;
 • vergoeding kosten (bijv. recente investeringen);
 • rouwgeld (ontslagvergoedingen en overige kosten verbandhoudend met noodzakelijke ontslagen).
Deze vergoedingen zijn in alle gevallen verschuldigd. Dus ook indien u rechtmatig en derhalve met inachtneming van een redelijke termijn heeft opgezegd. Ontsnappingsmogelijkheden? Formeel ziet de concessiewet uitsluitend op contracten voor onbepaalde tijd. Echter, indien een contract voor bepaalde tijd meer als twee keer verlengd wordt dan wel niet tijdig (tussen zes en drie maanden voor beoogde einde) wordt opgezegd, geldt het contract alsnog als voor onbepaalde tijd gesloten. Opteren voor een contract voor bepaalde tijd zal dan ook in veel gevallen alsnog tot toepassing van de concessiewet leiden. Een rechtskeuze voor Nederlands recht is eveneens onvoldoende om te ontsnappen aan de vergaande bescherming voor de Belgische distributeur. Een Belgische rechter zal namelijk altijd het Belgisch recht toepassen en op dit punt de rechtskeuze passeren. Enige ontsnappingsmogelijkheid is derhalve om naast een keuze voor het Nederlandse recht tevens een forumkeuze voor de Nederlandse rechter op te nemen. Met de recente invoering van de WER, waarin de concessiewet is verwerkt, had de Belgische regering een uitgelezen kans om de concessiewet aan te passen. Er is echter voor gekozen om de concessiewet nagenoeg onveranderd te handhaven. Dit betekent dat de Belgische distributeur zijn bijzondere positie voorlopig zal behouden. Voor u als ondernemer betekent dit dat u goed dient af te wegen of distributie voor de Belgische markt wel de beste optie is en dat u in ieder geval de nodige voorzorgsmaatregelen dient te nemen. Onze Belgian Desk adviseert u graag bij uw keuzes voor de Belgische markt. [post_title] => Distributie in België [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => distributie-in-belgie [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-07-14 22:09:40 [post_modified_gmt] => 2016-07-14 22:09:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://31.3.97.74/~boelzander/?post_type=publicatie&p=3571 [menu_order] => 0 [post_type] => publication [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) )
< 1 >

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

Wanneer u een website bezoekt, kan het informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Beheer hier uw persoonlijke Cookie Services.

Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen.

In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Omwille van de prestaties gebruiken we Cloudflare als een CDN-netwerk. Hiermee wordt een cookie "__cfduid" opgeslagen om beveiligingsinstellingen per client toe te passen. Deze cookie is strikt noodzakelijk voor de beveiligingsfuncties van Cloudflare en kan niet worden uitgeschakeld.
 • __cfduid

Geen toestemming
Wel toestemming