Re-integratieverplichtingen werkgever
Het doel van re-integratie is om een zieke werknemer binnen de kortst mogelijk termijn weer aan het werk te krijgen. Werkgever heeft in dit kader een inspanningsverplichting die in eerste instantie gericht is op de mogelijkheden binnen de eigen organisatie (spoor 1). Is er onvoldoende perspectief binnen spoor 1? Dan zal tijdig gekeken moeten worden naar mogelijkheden bij een andere werkgever (spoor 2).

Re-integratieverplichtingen werknemer
Werknemer moet redelijke maatregelen en voorschriften van werkgever naleven. Ook is werknemer verplicht om mee te werken aan verplichte onderdelen van het re-integratieproces, zoals het opstellen van een probleemanalyse, plan van aanpak en een eerstejaars- en eindevaluatie.

Beleidsregels beoordelingskader Poortwachter
Aan het einde van de loondoorbetalingsperiode beoordeelt UWV de door werkgever en werknemer geleverde re-integratie inspanningen. UWV fungeert als het ware als een poortwachter. Het kader voor inzet en beoordeling van re-integratie-inspanningen is neergelegd in de Beleidsregels beoordelingskader poortwachter en vormt daarom (tezamen met de Werkwijzer Poortwachter) een goede leidraad voor werkgevers in het re-integratieproces.

Deskundigenoordeel UWV
Soms loopt de re-integratie vast en ontstaat er een geschil, bijvoorbeeld over de vraag of het aangepast eigen of ander werk passend is voor de werknemer. Werkgever of werknemer kan UWV dan om een deskundigenoordeel vragen.

Het deskundigenoordeel UWV wordt ook wel ‘second opinion’ genoemd. Let wel: dit moet niet verward worden met het recht van een werknemer om een advies van de bedrijfsarts in de vorm van een second opinion te laten toetsen bij een andere bedrijfsarts.

Loonsanctie
Voorafgaand aan de WIA-toets beoordeelt UWV de wederzijdse re-integratie-inspanningen. Zijn de re-integratie-inspanningen onvoldoende, bijvoorbeeld omdat werkgever ten onrechte geen tweede spoor heeft ingezet, dan kan UWV een loonsanctie opleggen van maximaal 52 weken. Werkgever kan proberen de tekortkomingen te herstellen en een bekortingsverzoek indienen.

Re-integratie derde ziektejaar
De re-integratieverplichting duurt net zo lang als de arbeidsovereenkomst met de zieke werknemer voortduurt. Na de loondoorbetalingsperiode van (in beginsel) 104 weken moet er dus nog steeds gezocht worden naar re-integratiemogelijkheden binnen de organisatie van werkgever. De verplichting om te re-integreren buiten de organisatie van werkgever komt na de loondoorbetalingsperiode wel te vervallen, tenzij werkgever eigenrisicodrager is voor de WIA.

Heeft u vragen over sociaal zekerheidsrecht? Neemt u dan contact op met Anouk Cordang of Erna Ulen.