Skip to main content

In deze coronatijd liggen de belangen van de werknemer en de werkgever niet altijd op één lijn, hetgeen soms tot conflicten leidt. Dit blijkt ook uit een recente uitspraak van de kantonrechter Maastricht.

Relevante omstandigheden 

Werknemer was bij werkgever in dienst op basis van een bepaalde tijd contract, dat na 30 april 2020 niet zou worden verlengd. Op 16 maart heeft werknemer aan werkgever via WhatsApp laten weten dat een vriendin bij hem in huis is geweest, deze vriendin vervolgens griepverschijnselen heeft gekregen en hij in verband met een besmettingsrisico thuis wenste te blijven. Werkgever reageerde met de mededeling dat hij zich ziek kon melden, waarop werknemer benadrukte zelf niet ziek te zijn en thuis te werken. Vanaf 23 maart heeft werknemer weer op locatie bij werkgever gewerkt en daags daarna heeft hij verlof gevraagd voor 26 en 27 maart. De verlofaanvraag voor 26 maart is door werkgever geweigerd. Vervolgens liet werknemer, in de ochtend van 26 maart, aan werkgever weten dat zijn partner verschijnselen vertoonde van het coronavirus en dat hij derhalve conform de RIVM-richtlijnen niet naar het werk zou komen. Werknemer heeft vervolgens ook geen gehoor gegeven aan het verzoek van werkgever om op locatie te komen werken. Bij de salarisbetaling heeft werkgever vervolgens, in verband met ziekte, 2 wachtdagen ingehouden op het loon van werknemer, het loon van maart en april voor respectievelijk 70% en 50% voldaan en voor de periode van thuisquarantaine verlofdagen ingehouden. In kort geding heeft de werknemer een loonvordering ingesteld.

Oordeel kantonrechter Maastricht

De hoofdregel luidt dat een werkgever verplicht is het loon te voldoen, indien de werknemer de overeengekomen arbeid geheel of gedeeltelijk niet heeft verricht, tenzij het niet verrichten van de overeengekomen arbeid in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen. De bewijslast hiervan rust in beginsel bij werkgever.

Volgens de kantonrechter Maastricht is bij quarantaine (nog) geen sprake van ziekte. In dit geval is sprake van een werknemer die gehoor moet geven aan een opgelegde voorzorgsmaatregel van de overheid. Wanneer een huisgenoot koorts heeft, moeten de andere gezinsleden namelijk in thuisquarantaine blijven, tenzij ze werkzaam zijn in een cruciaal of vitaal beroep. In dat geval blijven zij alleen thuis als ze zélf klachten hebben. Indien een werknemer een zieke huisgenoot heeft die mogelijk besmet is met het coronavirus en daarom van overheidswege in quarantaine moet en de werknemer niet thuis kan werken omdat dit in zijn beroep onmogelijk is, dan is dat volgens de kantonrechter een omstandigheid die niet in de risicosfeer van werknemer ligt. De werkgever is in dat geval in principe verplicht het volledige loon door te betalen. Omdat in deze situatie geen sprake is van ziekte, mag de werkgever ook geen wachtdagen inhouden.

Hoewel de werkgever de stellingen van de werknemer heeft betwist, heeft de werkgever volgens de kantonrechter onvoldoende gemotiveerd waarom zij het verhaal van werknemer ongeloofwaardig vindt. De enkele omstandigheid dat de mededeling van werknemer – dat zijn partner ziek was en hij daarom thuis moest blijven – is gedaan op de gevraagde maar door werkgever geweigerde verlofdag, is volgens de kantonrechter onvoldoende onderbouwing. Bij twijfel over de juistheid van het verhaal, had werkgever bijvoorbeeld kunnen vragen om een verklaring van (de huisarts) van de betreffende persoon. Werkgever voerde ter zitting nog aan dat werknemer, die zelf klachtenvrij was, bovendien had moeten komen omdat de werkzaamheden van werkgever (bierbrouwerij) tot de zogenaamde cruciale beroepen behoorde. Mocht hiervan al sprake zijn, dan had werkgever de werknemer daar destijds op kunnen wijzen, aldus de kantonrechter. Daarbij komt dat werknemer zich steeds bereid en beschikbaar heeft gehouden voor het verrichten van werkzaamheden vanuit huis. De kantonrechter heeft de loonvordering van werknemer toegewezen.

Wat betekent dit voor u?

Indien de werknemer zelf niet ziek is, maar deze aangeeft verplicht in thuis quarantaine te moeten gaan in verband met een zieke huisgenoot, dan heeft deze werknemer in principe recht op zijn volledige loon. Twijfelt u als werkgever echter aan de juistheid van de mededeling, dan blijkt uit deze uitspraak dat het verstandig is een schriftelijke verklaring van de werknemer te verlangen, bij voorkeur afkomstig van een huisarts of bijvoorbeeld de GGD. Blijkt vervolgens dat van een verplichte thuisquarantaine situatie geen sprake is en weigert werknemer alsnog om naar kantoor te komen? Dan zal dit in beginsel als werkweigering kwalificeren, waardoor het recht op loon vervalt.

Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van de advocaten van team Arbeidsrecht. Wij houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen in het Arbeidsrecht via onze landingspagina en Arbeidsrecht LinkedIn pagina.

3 juli 2020