Reorganiseren

Door omstandigheden in de markt kan het op enig moment noodzakelijk zijn om het personeelsbestand van een organisatie te reorganiseren. Dit zijn veelal omvangrijke projecten waarbij een goede voorbereiding noodzakelijk is. Verschillende aspecten zijn hiervoor van belang:

UWV en/of vaststellingsovereenkomst
Voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen is toestemming van UWV vereist. Een werkgever kan er ook voor kiezen om via een vaststellingsovereenkomst afscheid van werknemers te nemen. Daarvoor is instemming van de werknemer vereist. Meer hierover zie pagina ontslag.

UWV
UWV verleent uitsluitend toestemming om de arbeidsovereenkomsten van werknemers op te zeggen indien een werkgever in een ontslagaanvraag voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat (1) sprake is van bedrijfseconomische redenen als gevolg waarvan verval van arbeidsplaatsen noodzakelijk is, (2) de juiste werknemers voor ontslag zijn voorgedragen en (3) er voor de betrokken werknemers geen herplaatsingsmogelijkheden zijn binnen de onderneming en/of de groep waarvan de onderneming van de werkgever onderdeel uitmaakt.

Reorganisatieplan
Voor een reorganisatie is een goede en tijdige voorbereiding noodzakelijk. Daarbij is het gebruik van een reorganisatieplan waarin de reorganisatie en de gevolgen voor het personeel worden uitgewerkt, aan te bevelen.

Medezeggenschap
In geval van een voornemen tot een belangrijk bedrijfseconomisch besluit, zoals een collectief ontslag, moet de ondernemingsraad (OR) op grond van artikel 25 Wet op de ondernemingsraden (WOR) om advies worden gevraagd. Het advies moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd dat het nog van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

Geen or?
Er zijn natuurlijk ook ondernemingen die geen OR hebben, bijvoorbeeld omdat er minder dan 50 werknemers werkzaam zijn. Deze ondernemingen zijn desalniettemin verplicht advies te vragen aan het personeel over een voorgenomen besluit dat kan leiden tot verval van arbeidsplaatsen of verandering van de arbeid van ten minste 25% van het personeel. Als er een personeelsvertegenwoordiging (pvt) is, dient het voorgenomen besluit ter advies aan de pvt te worden voorgelegd. Als er geen OR en geen pvt is, moet de werkgever het voorgenomen besluit in een personeelsvergadering bespreken en daarover advies vragen. Als niet aan bovenstaande medezeggenschapseisen wordt voldaan dan is de ontslagaanvraag prematuur en wordt deze door UWV geweigerd.

CAO
Een eventuele toepasselijke cao kan de verplichting voor de werkgever bevatten om de vakbonden en de OR bij het voornemen tot ontslag en reorganisatie te betrekken.

Collectief ontslag
Er is sprake van collectief ontslag indien van ten minste 20 werknemers, die binnen één werkgebied van UWV werkzaam zijn, de arbeidsovereenkomst binnen een tijdvak van drie maanden wordt beëindigd. Voor het aantal van 20 werknemers (waaronder payrollwerknemers) worden de ontslagen op initiatief van de werkgever via UWV, kantonrechter of middels een beëindigingsovereenkomst meegeteld.

Indien sprake is van een collectief ontslag dan moet hiervan een melding ter raadpleging aan de belanghebbende werknemersverenigingen worden gedaan. Een gelijktijdige melding moet aan het UWV worden gedaan. De vakbonden moeten worden geraadpleegd over de noodzaak, de omvang van het collectief ontslag en over sociale begeleidingsmaatregelen. Raadpleging betekent dat er daadwerkelijk overleg plaatsvindt. Aan de raadpleging is ook voldaan indien de vakbond geen gehoor geeft aan een tijdige schriftelijke uitnodiging of indien de vakbond schriftelijk aangeeft af te zien van raadpleging.

Sociaal plan
Indien sprake is van het vervallen van arbeidsplaatsen voor een groot aantal werknemers dan kan ervoor worden gekozen een sociaal plan op te stellen. In een sociaal plan staat wat de personele gevolgen van een organisatorische verandering (inkrimping, verplaatsing werkzaamheden e.d.) zijn en welke voorzieningen daarvoor worden getroffen. Er bestaat geen verplichting tot het afsluiten van een sociaal plan. Daarom kan een werkgever eenzijdig een sociaal plan opstellen of een sociaal plan overeenkomen met de vakbond/or of beide. Het voordeel van het afsluiten van een sociaal plan met de vakbond of or is dat het sociaal plan veelal eerder als redelijk wordt ervaren.

UWV-procedure

A-, B-, en C-formulieren
UWV dient om toestemming te worden gevraagd om de arbeidsovereenkomsten op grond van bedrijfseconomische omstandigheden op te zeggen. Daarvoor moeten de zogenaamde A-, B- en C-formulieren van UWV worden ingevuld en ingediend.

Afspiegelingsbeginsel
Een werkgever kan niet willekeurig werknemers voor ontslag voordragen. Per categorie uitwisselbare functies per bedrijfsvestiging waarbinnen ontslagen vallen moet het afspiegelingsbeginsel worden toegepast. Het afspiegelingsbeginsel houdt in dat de werknemers werkzaam binnen een uitwisselbare functie in vijf leeftijdscategorieën worden ingedeeld en vervolgens naar verhouding tussen die categorieën voor ontslag in aanmerking komen. Daarbij geldt in principe dat de laatst binnen gekomen werknemer binnen een leeftijdscategorie het eerst voor ontslag in aanmerking komt. Let wel, er moet eerst afscheid worden genomen van externe medewerkers, AOW’ers, oproepkrachten en werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van wie het contract binnen ten hoogste 26 weken na datum beschikking eindigt. Pas als daarmee de noodzakelijke personeelsinkrimping niet (voldoende) kan worden gerealiseerd, komen de overige werknemers in dezelfde categorie uitwisselbare functie voor ontslag in aanmerking.

Uitwisselbare functies
Het afspiegelingsbeginsel moet zoals hierboven is vermeld worden toegepast per categorie uitwisselbare functies waarbinnen ontslagen vallen. Functies zijn uitwisselbaar indien de functies vergelijkbaar zijn voor zover het betreft de inhoud, de voor de functie vereiste kennis, vaardigheden en competenties en het niveau en de beloning van de functies gelijkwaardig zijn. Deze factoren dienen in onderlinge samenhang te worden beoordeeld en de inhoud van de functiebeschrijvingen speelt een belangrijke rol.

Een juiste toepassing van het afspiegelingsbeginsel – en daarmee ook van het begrip uitwisselbare functies – is essentieel. Indien functies achteraf bijvoorbeeld toch als uitwisselbaar moeten worden beschouwd, dan is de afspiegeling mogelijk niet correct geweest en zal UWV de ontslagaanvraag voor de betrokken werknemer afwijzen.

Het afspiegelingsbeginsel hoeft niet te worden toegepast indien er sprake is van een unieke functie (een functie die slechts door één werknemer wordt bekleed) of indien de categorie uitwisselbare functies volledig komt te vervallen.

Herplaatsing
UWV verleent geen ontslagvergunning als er herplaatsingsmogelijkheden zijn voor de voor ontslag voorgedragen werknemers. Werkgever moet onderbouwen dat er geen passende vacatures zijn en ook niet zullen ontstaan binnen de opzegtermijn die geldt voor de werknemer die voor ontslag is voorgedragen. Indien er sprake is van een (internationaal) concern, dan moeten de herplaatsingsmogelijkheden binnen het gehele concern worden onderzocht. Let op: er zal ook onderzocht moeten worden of er flexibele arbeidskrachten zoals AOW’ers, ingeleend personeel en oproepkrachten (zogenaamde “plaatsmakers”) werkzaam zijn op passende arbeidsplaatsen.

Passende functie
Een arbeidsplaats is passend wanneer deze aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van een voor ontslag voorgedragen werknemer. Een passende functie is dus niet hetzelfde als een uitwisselbare functie. Het gaat bij de passende functie namelijk om de subjectieve/persoonlijke mogelijkheden van de werknemer. Het begrip “passende functie” is dus ruimer dan het begrip “uitwisselbare functie”.

Toestemming UWV
Geeft het UWV na het doorlopen van alle stappen toestemming de arbeidsovereenkomsten met de betrokken werknemers op te zeggen, dan kan de werkgever hiertoe overgaan met inachtneming van de geldende opzegtermijnen. Op de opzegtermijnen kan de proceduretijd bij UWV in mindering worden gebracht, met dien verstande dat er altijd één maand opzegtermijn dient te resteren. Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand.

Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA)
Een reorganisatie kan ook ingegeven zijn door een slechte financiële situatie van de onderneming. Daarbij kan het naast het reorganiseren van het personeelsbestand ook noodzakelijk zijn om financieel te herstructureren. Op 1 januari 2021 is de WHOA in werking getreden. De WHOA maakt het mogelijk om ondernemingen die in de kern levensvatbaar zijn, maar gebukt gaan onder een zware schuldenlast, financieel te herstructureren. De WHOA bevat een procedure om de schuldenlast te herstructureren door het aanbieden van een onderhands akkoord aan de schuldeisers en aandeelhouders. Via deze pagina vindt u meer informatie over de WHOA.

Proces van Reorganiseren

Team Arbeidsrecht heeft het proces van reorganiseren voor u inzichtelijk gemaakt via onderstaande infographic. Heeft u naar aanleiding van deze infographic nog vragen? Neemt u dan contact op met team Arbeidsrecht.

Download de infographic Reorganisatie