Skip to main content

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: “Inspectie”) zal in 2017 in de Food & Agri sector risicogericht gaan inspecteren op arbeidsomstandigheden. Dat houdt in dat de Inspectie prioriteit zal geven aan terreinen waar een verhoogd risico op misstanden en gevaarlijke situaties aanwezig is. In de sector Food & Agri zal de Inspectie zich vooral richten op de volgende deelbranches:

  • Agrarische & Groene sector
  • Certificering & Productveiligheid

Risico’s
De Inspectie werkt risicogericht. Zij analyseert welke risico’s kunnen optreden bij diverse branches en welke gevolgen dat kan hebben voor gezond, veilig en eerlijk werken. De analyses vormen voor de Inspectie de basis voor de keuze voor de toezichtprogramma’s, voor de aanpak binnen programma’s en voor de selectie van te inspecteren bedrijven.

In de Agrarische & Groene sector zijn met name de volgende thema’s van belang:

  • illegale arbeid;
  • fysieke overbelasting van werknemer(s);
  • blootstelling aan gevaarlijke stoffen;
  • gebruik van veilige arbeidsmiddelen;
  • gebruik van certificatiestelsels;
  • overtredingen van de arbeidsomstandighedenwet en regelgeving.

In ons eerder verschenen artikel over het Jaarplan 2017 van de Inspectie gingen wij al in op de mogelijke risico’s in de sector. Ook werd hierin aandacht gewijd aan de deelsectoren die in 2017 de bijzondere aandacht van de Inspectie hebben. In dit artikel gaan we in op de mogelijke sancties.

Sancties
Als werkgevers of werknemers de arbeidsregels overtreden, treedt de Inspectie handhavend op. Hiervoor heeft de Inspectie een mix van instrumenten: waarschuwingen, boetes en stilleggingen.

Waarschuwingen
Een waarschuwing wordt gegeven wanneer een concrete norm in de wet is overtreden. Het gaat dan bijvoorbeeld om een geluidsnorm of de hoogte waarbij sprake is van valgevaar. In de wet staat omschreven wat een werkgever moet doen om de overtreding op te heffen. Alleen bij overtredingen van de volgende wetgeving kan een waarschuwing worden gegeven:

  • Arbeidsomstandigheden- en Arbeidstijdenwet;
  • Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) en de Aanvullende Risico-inventarisatie en evaluatie (Arie).

In de schriftelijke waarschuwing geeft de Inspecteur aan binnen welke termijn de overtreding moet zijn opgeheven. Na verloop van tijd controleert de Inspecteur of de overtreding naar behoren is opgeheven. Als de overtreding niet is opgeheven, zal alsnog een boete volgen.

Boetes
Een inspecteur legt een boete op als er sprake is van een ernstige overtreding. Bij ernstige overtredingen moet gedacht worden aan het ontbreken van vakbekwaamheid, geen toezicht op persoonlijke beschermingsmiddelen of indien een verplichte melding niet aan de Inspectie is gedaan. In het geval van (niet-geringe) onderbetaling van het minimumloon en minimumvakantiebijslag of het werken met een illegale arbeider, zal direct een boete worden opgelegd.

De boetebedragen variëren van EUR 340,- tot EUR 13.500,- bij een eerste overtreding. Voor het niet melden van een bedrijfsongeval dat tot de dood heeft geleid, staat zelfs een boete van EUR 50.000,-. De hoogte van de boete is afhankelijk van de zwaarte van de overtreding en het potentiële gevaar van de begane overtreding op de veiligheid en gezondheid van werknemers en derden. Bij notoire overtreders zullen de boetes steeds worden verhoogd. Indien sprake is van ernstig letsel of opname in het ziekenhuis, zullen de boetes nog verder worden verhoogd. Voor het werken met een illegale arbeider geldt een standaardboete van EUR 8.000,- per gebruikte arbeider. Deze boete kan, afhankelijk van de feitelijke situatie, oplopen tot EUR 12.000,-.

Stillegging
Een Inspecteur legt het gehele werk, een onderdeel van het werk of bepaalde werkzaamheden onmiddellijk stil als er sprake is van ernstig gevaar voor de veiligheid of gezondheid van personen. In dat geval zal eveneens een boete worden opgelegd. Bij elektrocutiegevaar, valgevaar of knelgevaar kan onder andere van ernstig gevaar worden gesproken. Bij een misdrijf of overtredingen van het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) of de Aanvullende Risico-inventarisatie en  -evaluatie (Arie) kan het werk ook worden stilgelegd. Ook als een verbodsbepaling uit regelgeving is overtreden, zal de Inspectie kunnen overgaan tot stillegging.

Aansprakelijkheidsstelling
Naast eventuele sancties kan een werkgever, voor ontstane arbeidsongevallen, aansprakelijk worden gesteld door een werknemer.

Op grond van de wet (art. 7:658 BW) kan een werkgever aansprakelijk worden gesteld indien de op hem rustende zorgplicht niet is nagekomen. Een werkgever moet namelijk zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. In dat kader wordt volgens de wet veel van een werkgever verlangd. In beginsel moet al het mogelijke zijn gedaan om voor een dergelijke werkomgeving te zorgen. Indien aan de zorgplicht niet is voldaan, is in beginsel aansprakelijkheid van de werkgever gegeven.

Naast de kans op eventuele sancties van de Inspectie is het aldus ook belangrijk om een veilige werkomgeving te creëren in het kader van mogelijke aansprakelijkheidsstelling van een werknemer.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze advocaten van team Food & Agri. Zij zijn u graag van dienst.

Auteur: Paul van der Heijden
Februari 2017