Skip to main content

In onze nieuwsbrief van oktober 2014 zijn wij ingegaan op de Novelle op het wetsvoorstel Herzieningswet (hierna: de Novelle) en de gevolgen daarvan voor de participatie van woningcorporaties bij de realisatie van nieuwbouw van (brede) scholen en kindcentra.

De Novelle beperkt het aantal Diensten van Algemeen Economisch Belang (hierna: DAEB) dat woningcorporaties mogen uitvoeren met overheidsmiddelen. Niet-DAEB activiteiten mogen in beginsel niet met publiek geld worden gefinancierd. Dit leek aanvankelijk ook te gelden voor de bouw van (brede) scholen en kindcentra nu deze in de Novelle niet werden aangemerkt als toegestaan maatschappelijk vastgoed.

Recent is hierin echter verandering gekomen. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in december 2014 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen van CDA en ChristenUnie die ervoor zorgt dat de betrokkenheid van woningcorporaties bij de bouw en het beheer van (brede) scholen gewoon mogelijk blijft. In de motie werd de regering verzocht de lijst van toegelaten DAEB activiteiten met betrekking tot maatschappelijk vastgoed aan te vullen met basisscholen en Centra voor Jeugd en Gezin, onder de voorwaarde dat hieraan renderende plannen ten grondslag liggen.

Nu deze motie is aangenomen, valt de bouw van dergelijk maatschappelijk vastgoed wel onder het takenpakket van de woningcorporaties, zodat hiervoor niet de strenge toetsing van niet-DAEB activiteiten zal gelden.

Volgens ons is dit een stap in de goede richting nu investeringen en participaties van woningcorporaties kunnen bijdragen aan een succesvolle realisatie van brede scholen en kindcentra.

Het wetgevingsproces is nog niet afgerond. De Novelle wordt gelijktijdig met het wetsvoorstel Herzieningswet naar alle waarschijnlijkheid op 10 maart 2015 plenair behandeld in de Eerste Kamer.

Mochten er nog nieuwe noemenswaardige wijzigingen volgen, dan zullen wij u hierover informeren.