Skip to main content

Een leerling kan niet voldoen aan de opleidingseisen van de gewenste school en wordt om die reden niet toegelaten. Direct terugverwijzen naar de oude school is niet toegestaan. Dat is volgens de Geschillencommissie passend onderwijs in strijd met de zorgplicht.

De kwestie
Op 22 september 2016 brengt de Geschillencommissie passend onderwijs advies uit over de volgende kwestie. Een leerling van 2 havo heeft een hoog schoolverzuim als gevolg van chronische migraine. Vanwege onvoldoende resultaten stapt zij over naar 3 vmbo. Zij wil niet naar het vmbo op haar huidige school en meldt zich aan bij een vmbo met profiel media en vormgeving. Zij wil immers na het vmbo naar een vormgevingsopleiding waarvoor dit profiel een pre is. Voor de creatieve vakken van het profiel moeten de leerlingen samenwerken en is de fysieke aanwezigheid van leerlingen vereist. Vanwege haar hoge verzuim is de leerling niet in staat om aan deze (opleidings)eis te voldoen. De aanpassingen die haar ouders voorstellen, zoals cameraonderwijs en twee jaar over één leerjaar doen, kunnen er niet voor zorgen dat de leerling voldoende regelmatig fysiek aanwezig is om met de andere leerlingen samen te werken. De school wijst de leerling af en gaat er vanuit dat zij op haar huidige school zal blijven.

Het verzoek is ontvankelijk
De school van aanmelding is nogal slordig te werk gegaan. Op grond van artikel 15 lid 1 Inrichtingsbesluit Wvo dient een besluit tot afwijzing schriftelijk en met opgaaf van redenen aan de ouders te worden bekend gemaakt. Ook moet dat besluit zijn voorzien van een bezwaarclausule. De school van aanmelding heeft op 17 mei 2016 de huidige school en op 23 mei 2016 de ouders mondeling in kennis gesteld van de afwijzing. Pas op 29 juni 2016 hebben de ouders een schriftelijk besluit ontvangen, zonder de vereiste bezwaarclausule. Zij weten daarom niet dat tegen de afwijzing bezwaar kan worden gemaakt bij de school van aanmelding. Wel zijn zij er (langs andere weg) van op de hoogte dat het toelatingsgeschil (ook) kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie passend onderwijs. Hiervoor geldt, evenals voor het maken van bezwaar, een termijn van zes weken die aanvangt op de datum van het schriftelijke besluit, dus 29 juni 2016. Het verzoek van de ouders van 7 juli 2016 is daarom ontvankelijk.

Leerling niet toelaten is redelijk
Volgens de Geschillencommissie passend onderwijs heeft de school in redelijkheid kunnen besluiten om de leerling niet toe te laten. Wanneer een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte wordt aangemeld bij een school, moet op grond van artikel 2 Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte worden onderzocht of de extra ondersteuning in de vorm van doeltreffende aanpassingen door de school zelf kan worden geboden, al dan niet met financiering of arrangementen vanuit het samenwerkingsverband. De verplichting tot het doen van doeltreffende aanpassingen vervalt als deze een onevenredige belasting vormen. De Geschillencommissie passend onderwijs oordeelt dat de school voldoende heeft gedaan om de ondersteuningsbehoefte vast te stellen en afdoende heeft onderzocht of er doeltreffende aanpassingsmogelijkheden zijn voor de leerling. Het was beter geweest als dit ook duidelijk was geworden uit het afwijzingsbesluit, maar dat verandert de conclusie niet dat de leerling te weinig fysiek aanwezig zal kunnen zijn voor het op deze school vereiste creatieve proces.

Terugverwijzen leerling is strijdig met zorgplicht
De school heeft niet zorggedragen voor een andere school, maar ging ervan uit dat de leerling op haar huidige school zou blijven. Volgens de Geschillencommissie passend onderwijs had de school echter met de leerling en haar ouders moeten bespreken of haar huidige school de meest passende plek is of dat in samenspraak naar een andere school moest worden gezocht. Dit heeft de school niet gedaan en daarmee heeft de school onvoldoende invulling gegeven aan de zorgplicht.

Meer weten?
Bij een overstap naar een nieuwe school rust op de school van aanmelding de plicht om zorg te dragen voor een andere geschikte school. Als de school van aanmelding een leerling afwijst mag zij er niet zomaar van uitgaan dat de huidige school passend is. Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met Nicole Niessen.