Skip to main content

Seksuele intimidatie op de werkvloer is een actuele discussie geworden met de komst van de #metoo discussie. Het komt regelmatig voor dat werknemers zich onveilig voelen in hun werkomgeving door gedragingen van hun collega’s. Wat kan en moet een werkgever daartegen doen?

De werkgever moet zorgdragen voor een veilige werkomgeving voor werknemers. De werkgever is verplicht om beleid te voeren en maatregelen te treffen om zijn werknemers zoveel mogelijk te beschermen tegen seksuele intimidatie. Hieronder valt ook het opleggen van sancties aan de betreffende werknemer die zich schuldig maakt aan seksuele intimidatie. Een vergaand voorbeeld is ontslag op staande voet.

Uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 februari 2018
In bovengenoemde zaak was er sprake van seksuele intimidatie van vrouwelijke uitzendkrachten. De intimidatie bestond uit het doen van ongepaste voorstellen, aanrakingen en het maken van ongepaste opmerkingen. Daarnaast maakte de werknemer de betrokken dames het werken op andere manieren moeilijk. De werknemer was voor dit gedrag meermaals door de werkgever gewaarschuwd maar paste zijn gedrag niet (structureel) aan.

Het Hof acht in onderhavige casus bewezen dat de genoemde gedragingen voldoende zwaarwegend zijn voor een ontslag op staande voet. Er was sprake van intimidatie van de vrouwelijke uitzendkrachten, die veel jonger waren dan de betreffende werknemer. Daarnaast speelde ook een rol dat er sprake was van een gezagsverhouding. Bovendien was de werknemer meermaals gewaarschuwd voor zijn ongepaste gedrag. Het Hof oordeelde dat de incidenten in samenhang genomen zodanig van karakter zijn dat er een intimiderende en onveilige omgeving voor de betrokken uitzendkrachten ontstond. Dit is volgens het hof ongeoorloofd en bovendien in strijd met de gedragsnormen van de werkgever, waarmee de werknemer bekend was. Het gegeven ontslag op staande voet was dan ook terecht gegeven.

In het algemeen kan uit de rechtspraak worden afgeleid dat ingeval van seksuele intimidatie op de werkvloer een werkgever mag over overgaan tot het treffen van arbeidsrechtelijk maatregelen, waaronder ontslag (op staande voet). Een werkgever doet er goed aan een reglement te hebben waarin is opgenomen dat (seksuele) intimidatie tot arbeidsrechtelijke maatregelen, waaronder ontslag (op staande voet) zal leiden.

Meer informatie?
Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u meer informatie? Onze specialisten van Arbeidsrecht kunnen u hierbij ondersteunen.

December 2018