Skip to main content

Vanaf 1 januari 2020 heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie LNV) het voor startende agrarische ondernemingen mogelijk gemaakt een lening aan te vragen voor het verduurzamen van hun bedrijf. Door het Ministerie LNV is hiervoor in totaal EUR 75 miljoen uitgetrokken.

Garantieregeling Vermogensversterkend Krediet
De regeling is ingevoerd door het Ministerie LNV om ondernemers die in de agrarische sector starten of een bedrijf overnemen, de mogelijkheid te bieden investeringen te doen om de bedrijfsvoering duurzamer te maken. Vaak is er kort na het opstarten van het bedrijf weinig eigen vermogen om extra financiering te verkrijgen, terwijl tegelijkertijd voor de startende ondernemer in deze sector de noodzaak bestaat het bedrijf duurzamer te maken.

Voor deze ondernemingen is de mogelijkheid open gesteld de Garantieregeling Vermogensversterkend Krediet (Garantieregeling) aan te vragen. Deze regeling geeft ondernemers de mogelijkheid tot drie jaar na overname van het bedrijf, dan wel na het opstarten daarvan, een lening af te sluiten om te investeren in duurzame bedrijfsvoering. Voor de Garantieregeling is van het beschikbare budget EUR 64 miljoen beschikbaar gesteld. Dit moet het voor investeerders aantrekkelijk maken een lening te verstrekken, aangezien het Rijk heeft toegezegd garant te staan voor een groot deel van de achtergestelde lening die wordt verstrekt aan de ondernemer.

Om hier als startende ondernemer gebruik van te kunnen maken moet aan een aantal criteria worden voldaan. Zo moet een investeringsplan worden opgesteld. Gekeken wordt vervolgens of dit plan ertoe leidt dat de sociaal economische positie van de boer in de keten wordt versterkt en de vitaliteit van het platteland wordt vergroot.

De Garantieregeling VVK wordt als een nieuwe regeling onder de bestaande Borgstelling MKB-Landbouwkredieten gebracht. Meer informatie daarover is te vinden op www.rvo.nl.

Begeleiding en coaching in het overname traject
Naast de Garantieregeling wordt van het beschikbare budget EUR 11 miljoen gereserveerd voor het opzetten van opleidings- en coachingstrajecten. De bedoeling van het traject is het ondernemerschap bij de startende agrarische ondernemer te versterken. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij bestaande programma’s. Dit traject geldt als ondersteuning aan de Garantieregeling VVK en moet de effectiviteit daarvan versterken.

Meer informatie
Denkt u er over een bedrijf over te nemen in de agrarische sector of bent u voornemens een nieuw bedrijf te starten? Heeft u in dat kader vragen over kredietmogelijkheden of andere juridische uitdagingen? Dan kunt u contact opnemen met Merel Lentjes of een van de andere advocaten van het Team Food & Agri.

Januari 2020