Skip to main content

De regels op het gebied van grensoverschrijdende detachering binnen de EU gaan veranderen. Lidstaten dienen uiterlijk op 30 juli 2020 aan de herziene Europese richtlijn te voldoen. Het uitgangspunt is gelijk loon voor gelijk werk. Met het wetsvoorstel ‘Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn’ zal de herziene detacheringsrichtlijn in Nederland geïmplementeerd worden. Recent is de internetconsultatie van de implementatiewet van start gegaan. Doel is om een nieuwe en betere balans te vinden tussen enerzijds het bevorderen van het vrij verrichten van diensten in de Europese Unie en het zorgen voor een gelijk speelveld en anderzijds de bescherming van de rechten van gedetacheerde werknemers. Wat betekent dit mogelijk straks voor werkgevers, die detacheren en gedetacheerde werknemers?

Wat gaat er veranderen?
De herziene detacheringsrichtlijn beoogt onder andere de positie van gedetacheerde werknemers te verbeteren, met name voor wat betreft de bescherming van de arbeidsvoorwaarden
en –omstandigheden. Op hoofdlijnen voorziet het herzieningsvoorstel in aanpassingen met betrekking tot (1) beperking van de (nu nog min of meer onbeperkte) detacheringsduur, (2) gelijk loon, (3) verbeterde arbeidsvoorwaarden en (4) betere bescherming tegen misbruik en frauduleuze praktijken.

Ter implementering van de herziene detacheringsrichtlijn zal de Nederlandse Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (hierna: “WagwEU”) dienen te worden gewijzigd.

  1. Beperking detacheringsduur

De maximale duur van detachering van een werknemer is straks niet meer betrekkelijk onbepaald, maar mag nog hooguit twaalf maanden duren, waarbij werkgevers de mogelijkheid wordt geboden deze periode met zes maanden te verlengen. Het volledige arbeidsrecht van het ontvangende land wordt van toepassing indien bovenstaande termijnen worden overschreden. Denk bijvoorbeeld aan het Nederlandse ontslagrecht of loondoorbetaling tijdens ziekte van 2 jaar. Werkgevers moeten dus in de gaten houden dat de detacheringsperiode de maximale duur niet overschrijdt.

  1. Gelijk loon

Het uitgangspunt van de herziene detacheringsrichtlijn is gelijke beloning voor gelijk werk op dezelfde werkplek. De voormalige term ‘loon’ wordt vervangen door ‘beloning’ waarbij duidelijk wordt toegelicht wat hier allemaal onder kan vallen. Hierdoor hebben werknemers niet enkel recht op het geldende minimumloon en vakantietoeslag in het gastland, maar komen hier ook nog aanvullende toeslagen (inclusief overwerk), bonussen en andere te betalen beloningen bij die zijn vastgesteld bij wettelijke regeling en/of algemeen verbindend verklaarde cao’s. Door deze aanpassing wordt een eerlijker speelveld gecreëerd. 

  1. Verbeterde arbeidsvoorwaarden

Werkgevers tellen onder de huidige detacheringsrichtlijn de reis- en verblijfskosten op bij het bruto loon waardoor eerder werd voldaan aan het wettelijk vereiste minimumloon. Dat is vanaf implementatie van de herziene detacheringsrichtlijn verleden tijd. Werkgevers moeten namelijk de reis- en verblijfskosten apart van het loon vergoeden en deze mogen niet meer bij het loon worden opgeteld. Daarbij moeten werkgevers zorgen voor fatsoenlijke verblijfsplaatsen in overeenstemming met nationale wet- en regelgeving.

Andere arbeidsvoorwaarden op grond van een cao worden ook gelijk getrokken. In de oude detacheringsrichtlijn gold dit alleen voor algemeen verbindend verklaarde cao’s in de bouwsector. In de nieuwe detacheringsrichtlijn gaat dit gelden ten aanzien van algemeen verbindend verklaarde cao’s in (bijna) alle sectoren waaronder ook de zorg- en land- en tuinbouwsector. De richtlijn geldt (nog) niet voor de transportsector omdat hiervóór nog een specifieke regeling (mobiliteitspakket) in het leven wordt geroepen vanwege het specifieke grensoverschrijdende karakter in deze sector. De elementen van de nieuwe detacheringsrichtlijn zijn pas van toepassing op de transportsector zodra de sectorspecifieke EU-wetgeving (waarover momenteel wordt onderhandeld) in werking treedt.

De herziene detacheringsrichtlijn waarborgt ook gelijke behandeling van gedetacheerde uitzendkrachten. Dezelfde voorwaarden die van toepassing zijn op nationale uitzendbureaus zijn ook van toepassing op grensoverschrijdende bureaus die werknemers detacheren.

  1. Bescherming tegen misbruik en fraude

Fraude en misbruik van bovenstaande regels dienen na implementatie van de herziene detacheringsrichtlijn door EU-lidstaten – zelf te worden bestraft. Er komt een betere samenwerking tussen autoriteiten op het gebied van misbruik en fraude. De ontvangende en uitlenende lidstaat worden beide verantwoordelijk voor de controle en handhaving van de richtlijn en dienen de nodige maatregelen te treffen bij niet naleving ervan. Ook moeten zij ervoor zorgen dat werknemers kunnen beschikken over de juiste procedures en informatie.

 Internetconsultatie Nederlandse implementatiewet
Zoals opgemerkt is de internetconsultatie van de herziene detacheringsrichtlijn inmiddels van start gegaan. De internetconsultatie sluit op 17 juni 2019. Via de internetconsultatie kunnen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kennis nemen van wetsvoorstellen en hun ideeën hierover kenbaar maken.

Meer informatie
Heeft u vragen over dit onderwerp? Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Maruca Overdijk of één van de andere advocaten van ons team Arbeidsrecht.

Juni 2019