Skip to main content

Om het woningtekort voor studenten op te lossen wilde de gemeente Amstelveen met het bestemmingsplan ‘Uilenstede-Kronenburg’ van de leegstaande delen van de kantorenlocatie Kronenburg een studentencampus maken. De nieuwe grootschalige studentencampus zou komen te liggen in een zone van aanvliegroutes van Schiphol.

Bezwaar minister van Infrastructuur en Waterstaat

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft voor het bestemmingsplan geen ‘verklaring van geen bezwaar’ (hierna: vvgb) verleend. Het is weliswaar zo dat er ook zonder vvgb mogelijkheden bestaan om een studentencampus te realiseren. Echter geldt dat alleen voor kleinschalige projecten en niet voor een grootschalig woningbouwproject als dit met 2.500 nieuwe studentenwoningen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft om deze reden tegen dit plan bezwaar gemaakt en kwam in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Negatieve gezondheidseffecten

Het is voor eenieder voor te stellen dat studenten buiten het gezellige studentenleven om, ook nog moeten presteren. Om ernstige hinder en ernstige slaapverstoring door vliegtuiglawaai te beperken, zijn nieuwe woningen en andere gebouwen met een geluidgevoelige functie in dit gebied in principe niet toegestaan.

Ernstige hinder en slaapverstoring kan zelfs leiden tot negatieve gezondheidseffecten. In dit geval bij studenten kan het leiden tot verminderde leerprestaties, aldus het Luchthavenindelingsbesluit.

Luchthavenindelingsbesluit

Het Luchthavenindelingbesluit laat toe dat gebouwen kunnen worden herbouwd of vervangen door gebouwen ‘van gelijke aard en gelijke schaal’. Echter, er stond eerst een onderwijsgebouw, maar er komen woningen voor terug. Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak is een onderwijsfunctie niet hetzelfde als een woonfunctie. Daarnaast stond er ook een woonzorgcentrum dat in 2013 is gesloopt. Ook hier kan men niet spreken over gebouwen van gelijke aard en gelijke schaal, aangezien het woonzorgcentrum een capaciteit van 250 woningen had. Het toestaan van 950 studentenwoningen en 550 kamers op het bouwvlak van het voormalige woonzorgcentrum, zorgt er in ieder geval voor dat niet wordt voldaan aan de eis van ‘herbouw met gelijke schaal’.

Gelet op het voorstaande heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het onderdeel van het bestemmingsplan ‘Uilenstede-Kronenburg’ dat de studentencampus mogelijk maakte, vernietigd. Dit gedeelte was namelijk in strijd met de Wet luchtvaart.

18 mei 2022 Raad van State, ECLI:NL:RVS:2022:1434.

 

Mei 2022