Ons team Proces & Aansprakelijkheid kan u verder helpen

Het aansprakelijkheidsrecht komt in beeld als schade wordt geleden, die men op een ander wil verhalen. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn omdat de schade is geleden doordat een wederpartij zijn of haar (contractuele) verplichtingen niet is nagekomen. Ook indien tussen partijen geen (contractuele) relatie bestaat, kan het handelen van de wederpartij aanleiding geven tot een schadeclaim (onrechtmatige daad). Indien aansprakelijkheid wordt aangenomen, komt het schadevergoedingsrecht in beeld. Daarbij zal worden onderzocht welk (financieel) nadeel is geleden als gevolg van het schadeplichtige handelen.

Voor zover men geleden schade wil verhalen op een (eigen of andermans) verzekeraar, betreft dit het (schade)verzekeringsrecht. In het verzekeringsrecht staat allereerst de relatie tussen de verzekeraar en de verzekerde centraal, maar is ook de positie van derden (als benadeelde of verzekerde/begunstigde) van belang. Naast de schadeverzekering is in het verzekeringsrecht een rol weggelegd voor de sommenverzekering. Sommenverzekeringen keren een vast bedrag uit (onafhankelijk van schade) indien zich een bepaalde gebeurtenis voordoet. Te denken valt aan een levensverzekering en (in veel gevallen) een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Onze advocaten adviseren over alle aspecten van het aansprakelijkheids-, schadevergoedings- en verzekeringsrecht. Zij hebben ruime ervaring in het bijstaan van bedrijven, overheden en particulieren in geschillen over onder andere contractuele aansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid en productaansprakelijkheid.

Indien u een ander aansprakelijk wilt stellen of zelf aansprakelijk bent gesteld, adviseren wij u graag. Indien nodig, behartigen wij uw belangen in de rechtszaal op het scherpst van de snede.

Ik help u graag verder
Thom Beukers
Advocaat
Meest gelezen
  • De curator verkoopt een klantenbestand met uw...
  • Belanghebbendheid en gevolgen van enige betekenis
  • De Europese Erfrechtverordening en de Nederbelg
  • Een breed pallet aan rechtsgebieden ontdekken!
  • Rechter wijst strategisch beroep op vergetelheid af