Skip to main content

Anouk Hofman

Anouk Hofman

x

Anouk Hofman

Publicaties

Intergemeentelijke samenwerking

Gebiedsontwikkeling

 • Overheid moet gelijke kansen bieden bij gronduitgifte. Blog naar aanleiding van het Didam-arrest, november 2021.
 • De zelfbewoningsplicht als oplossing voor het woningtekort? Artikel in Cobouw, september 2020
 • Onrechtmatige besluitvorming bij overschrijding beslistermijn van omgevingsvergunning voor bouwen? Annotatie bij Hoge Raad 15 maart 2019 (AB 2019/379)
 • Gevolgen bouwplan bij het niet-nakomen van een toezegging van het college van burgemeester en wethouders (Zoeterwoude). Annotatie bij Hoge Raad 19 juni 2015 (AB 2016/58)
 • Precario: goed recht of gemeentelijke melkkoe? Artikel in Cobouw, januari 2016
 • Staat een verleende vergunning een verhoging van de erfpachtcanon in de weg? Annotatie bij Hof Amsterdam 6 november 2012 (AB 2013/233).

Snijvlak van het publiek- en privaatrecht

 • Verhouding tussen een privaatrechtelijke toestemming voor het gebruik van grond en een verleende watervergunning. Annotatie bij Hof Amsterdam 23 februari 2021 (AB 2021/261)
 • Het verlangen van een privaatrechtelijke vergoeding levert geen onaanvaardbare doorkruising van de regeling van precariobelasting op. Annotaties bij Hof Den Haag 17 februari 2015 (AB 2015/460)
 • Privaatrechtelijk kostenverhaal en onaanvaardbare doorkruising Wrakkenwet (Qubio). Annotatie bij Hoge Raad 10 juli 2015 (AB 2016/114).
 • Privaatrechtelijk kostenverhaal en onaanvaardbare doorkruising van de Wegenwet en Wet veiligheidsregio’s. Annotatie bij Hoge Raad 12 december 2014 (AB 2015/264)
 • Co-auteur van het VNG-boek “Voorbereid op aansprakelijkheid, Gemeenten en overheidsaansprakelijkheid”. Uitgave VNG, 2015.
 • Artikel over de toelaatbaarheid van vergoedingen voor het gebruik van overheidseigendommen (TBR 2014/92)
 • Onderscheid publiekrechtelijke bevoegdheid tot het verlenen van een vergunning en de privaatrechtelijke bevoegdheid tot het verlenen van toestemming (Hoogheemraadschap van Rijnland / Götte). Annotatie bij Hoge Raad 9 november 2012 (AB 2013/1)

Opzegging duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd

 • Een voor onbepaalde tijd gesloten duurovereenkomst kan naar de bedoeling van partijen niet-opzegbaar zijn. Annotatie bij Hoge Raad 15 april 2016 AB 2016/229)

Afstemming tussen bestuursrechter en civiele rechter

 • Omvang van de gebondenheid van de burgerlijke rechter aan het oordeel van de bestuursrechter. Annotatie bij Hoge Raad 17 mei 2019 (AB 2019/418)

Wegbeheer en wegbeheerdersaansprakelijkheid

 • Aanstelling van wegbeheerder is in beginsel voldoende om aansprakelijkheid te voorkomen. Annotatie bij Hoge Raad 16 februari 2018 (AB 2018/370)
 • Aansprakelijkheid wegbeheerder voor voorwerpen op de weg. Annotatie bij Hoge Raad 7 oktober 2016 (AB 2018/369)
 • Wie is wegbeheerder? Annotatie bij ABRvS 19 november 2014 (Gst. 2015/20)
 • Bewijslastverdeling bij de stelling dat beschikbare financiële middelen voor wegonderhoud beperkt zijn. Annotatie bij Hoge Raad 4 april 2014 (AB 2014/228)

Bodem, milieu en natuur

 • Nederlandse bedrijven gaan werken maken van een schonere bodem. Artikel in TvVR 2015-4
 • Grondeigenaar staat niet met lege handen bij aanpalende bodemverontreiniging. Artikel in TvVR 2015-2
 • Co-auteur boek Natuurschoon en Rijksmonumenten, Sdu uitgevers, 2014.
 • Bodem en de Omgevingswet. Artikel in TvVR 2014-5
 • Artikel over toetsingskader nazorg en toetsingskader spoedeisende sanering. Artikel in TvVR 2014-3

Verschuldigdheid van leges

 • Legesverbod van artikel 3.1 en 3.3 Wro treft de gehele aanvraag om omgevingsvergunning. Annotatie bij Hoge Raad 17 november 2017 (AB 2018/95)
 • Toelaatbaarheid legesheffing bij Wob-verzoek. Annotatie bij Hoge Raad 8 februari 2013 (AB 2013/375)