Arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt niet van rechtswege en moet worden opgezegd dan wel worden ontbonden. Ook kan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met wederzijds goedvinden worden beëindigd (door het sluiten van een beëindigings-/vaststellingsovereenkomst).

Ketenregeling

De ketenregeling kent als vuistregel ‘3x2x6’. Dat wil zeggen dat na maximaal 3 arbeidsovereenkomsten of maximaal 2 jaar automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat, behalve bij tussenpozen van langer dan 6 maanden. In bepaalde gevallen kan de termijn van twee jaar bij cao worden opgerekt naar vier jaar en kan het aantal arbeidsovereenkomsten worden opgerekt naar zes arbeidsovereenkomsten. Opvolgend werkgeverschap kan daarnaast ook meetellen in de ketenregeling. Met ingang van 1 januari 2020 treedt (naar verwachting) de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Deze wet zal de maximale termijn van de ketenregeling verlengen van twee naar drie jaar (‘3x3x6’).

Aanzegtermijn

Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer geldt een schriftelijke aanzegplicht voor werkgevers, ten minste één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst. Indien deze verplichting niet of niet-tijdig wordt nagekomen, is een boete van maximaal één maandsalaris verschuldigd.

Concurrentie-/relatiebeding

Een concurrentie-/relatiebeding mag niet worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, tenzij uit de schriftelijke motivering blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. In geval van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is het toegestaan om een concurrentie-/relatiebeding schriftelijk overeen te komen met een meerderjarige werknemer.

Geheimhoudingsbeding

Een werkgever kan er groot belang bij hebben dat de werknemer geen vertrouwelijke informatie aan derden verstrekt. In dat geval is het verstandig een geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Het is van belang om het beding helder en duidelijk te formuleren. Het geheimhoudingsbeding kan worden overeengekomen voor de periode dat de arbeidsovereenkomst van kracht is en voor de periode daarna.

Proeftijdbeding

Partijen kunnen bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst (minimaal vanaf een arbeidsovereenkomst langer dan 6 maanden) een periode overeenkomen, gedurende welke zij de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang kunnen opzeggen. Het proeftijdbeding moet schriftelijk worden overeengekomen en voor beide partijen gelijk zijn. De wet geeft ook voorwaarden voor de maximale duur van een proeftijd.

Boetebeding

Een boetebeding is een bepaling in een overeenkomst waarin staat dat als een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt (of niet plaatsvindt) een boete verschuldigd is. Het is van belang dat het boetebeding schriftelijk is overeengekomen en dat duidelijk is welk boetebedrag hangt aan het overtreden van een bepaald voorschrift. Ook moet de bestemming van de boete zijn bepaald. De boete mag niet ten goede van de werkgever komen. Hiervan kan slechts voor de werknemer die een loon heeft dat hoger is dan het wettelijke minimumloon, worden afgeweken.

Wijzigingsbeding

Een wijzigingsbeding moet schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Dat is zowel mogelijk in de individuele arbeidsovereenkomst als in een toepasselijke cao, mits aan enkele vereisten is voldaan. Bij een eenzijdige wijziging van een arbeidsvoorwaarde dient een werkgever een zwaarwegend of zwaarwichtig belang te hebben. Denk bijvoorbeeld aan bedrijfseconomische of organisatorische omstandigheden, zoals een noodzakelijke reorganisatie.

Cao

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen.

Managementovereenkomst

De managementovereenkomst is een overeenkomst van opdracht. De partijen bij deze overeenkomst zijn een opdrachtgever en een persoon. Deze persoon kan zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon zijn. Het is belangrijk dat de managementovereenkomst geen verkapte arbeidsovereenkomst is. In dat geval heeft de opdrachtnemer arbeidsrechtelijke bescherming. Bovendien heeft een verkapte arbeidsovereenkomst fiscaalrechtelijke gevolgen. Zo kan de belastingdienst een naheffing doen tot (onterecht) niet afgedragen werkgeverpremies inzake sociale verzekeringen.

Uitzendovereenkomst

Een uitzendovereenkomst is een bijzondere arbeidsovereenkomst. Er zijn namelijk drie partijen bij betrokken zijn: de uitzendkracht, de uitlener (het uitzendbureau) en de inlener (de organisatie waar de werkzaamheden verricht worden). Voor een uitzendovereenkomst gelden enkele bijzonderheden. Zo staat er meestal in de uitzendovereenkomst dat wanneer de opdrachtgever de overeenkomst met het uitzendbureau opzegt, de overeenkomst tussen de uitzendkracht en het uitzendbureau automatisch eindigt. Dat is wettelijk toegestaan voor de eerste 26 weken van de uitzendovereenkomst en kan bij cao zijn uitgebreid tot maximaal 78 weken. Verder tellen bij een uitzendovereenkomst de eerste 26 weken (mogelijk zelfs 78 weken indien opgenomen bij cao) niet mee in het kader van de ketenregeling.

Oproepovereenkomst

Er zijn verschillende soorten oproepovereenkomsten: een oproepovereenkomst met voorovereenkomst, een nulurenovereenkomst en een min-maxovereenkomst. Elk type oproepovereenkomst heeft zijn eigen voorwaarden en kenmerken. Voor alle typen is wel kenmerkend dat veelvuldig oproepen kan leiden tot een zogeheten rechtsvermoeden over de omvang van de arbeidsovereenkomst. Wordt in een periode van drie maanden volgens een bepaald patroon en in een bepaalde hoeveelheid opgeroepen? Dan zal er volgens de wet sprake zijn van een vermoeden van een arbeidsomvang van het gemiddelde van die periode.

Ik help u graag verder
Jean-Luc Coenegracht
Partner
Meest gelezen
  • WWZ Tip – Transitievergoeding 60-plussers
  • Rechter wijst strategisch beroep op vergetelheid af
  • Just another day at the office
  • Curator int verpande vordering
  • Overbruggingskrediet strekt niet ten behoeve van...