Erfenis

Afwikkeling van een erfenis
Met de afwikkeling van een erfenis zijn vaak emoties gemoeid, terwijl ook juridische aspecten een belangrijke rol spelen. Onze erfrecht advocaten zijn deskundig op dit gebied en bieden u integere, professionele begeleiding bij de afwikkeling van een erfenis. Ook bij opvolgingsvraagstukken staat de erfrechtadvocaat u bij, samen met een ondernemingsrecht advocaat en eventueel een accountant of fiscalist.

Rechten op erfenis / nalatenschap
Wanneer u wilt weten of u rechten heeft op de nalatenschap, kan de erfrecht advocaat onderzoeken of er een testament is opgemaakt. Is dat het geval en bent u op grond van dit testament of op grond van de wet erfgenaam, dan dient u te bepalen hoe u de erfenis wilt aanvaarden. De erfrecht advocaat kan u helpen bij het maken van deze keuze.

Verdeling erfenis
Wanneer er meerdere erfgenamen zijn, kunnen er geschillen over de verdeling van de erfenis ontstaan. De erfrecht advocaat probeert dan eerst om in onderling overleg met de partijen tot een oplossing te komen. Dit is doorgaans de snelste en daardoor de minst kostbare oplossing. Lukt het niet om tot overeenstemming te komen, dan kan de erfrecht advocaat een procedure tot (boedel)verdeling van de erfenis voor u opstarten.

Legaat en legitieme portie
Naast geschillen over de verdeling van een erfenis ontstaan ook geregeld discussies over een legaat of de legitieme portie. Met name de legitieme portie is bij erfenissen vaak een bron van conflict. De legitieme portie is het wettelijk erfdeel van de nalatenschap van een ouder. Een kind heeft altijd recht op dit wettelijk erfdeel, ook als het kind onterfd is. Er ontstaat vaak discussie over de verstrekking van informatie om de omvang van de legitieme portie te berekenen. Onze erfrecht advocaten hebben ruime praktijkervaring met het verlenen van juridische bijstand bij dergelijke vraagstukken.

Executeur en vereffenaar
De executeur en de vereffenaar vervullen een belangrijke rol in het erfrecht. De executeur wordt benoemd in het testament en heeft tot taak om de nalatenschap te beheren en de schulden van de nalatenschap te voldoen. Een vereffenaar heeft een aantal specifieke wettelijke taken in het kader van de afwikkeling van de nalatenschap. Onze erfrecht advocaten begeleiden geregeld erfgenamen, notarissen en schuldeisers bij verzoeken tot benoeming van een vereffenaar.

Vraag en antwoord
 • Erfrecht, naar een advocaat of naar een notaris?

  Erfrecht is van oudsher het werkterrein van een notaris. Een notaris kan een testament voor u opstellen, dat wordt aangemeld bij het Centraal Testamentenregister. Voor het opstellen van een testament stapt u dus naar de notaris, niet naar een advocaat. Een erfrecht advocaat wordt doorgaans ingeschakeld bij de afwikkeling van een nalatenschap , als er geschillen of onduidelijkheden dreigen te ontstaan of al zijn ontstaan. Voor erfrechtelijke kwesties gelden specifieke en vaak zeer korte termijnen. Het is dan zaak snel te handelen. Hoe eerder u advies inwint van een deskundige erfrecht advocaat, hoe meer mogelijkheden u heeft. Onze advocaat Edith Schnackers heeft een specialisatie-opleiding erfrecht cum laude afgerond en is lid van de VEAN (Vereniging erfrecht advocaten Nederland). Zij kan u met raad en daad juridisch bijstaan bij de afwikkeling van een erfenis.

 • Wat staat er in een testament?

  In een testament staat meestal beschreven wie de erfgenamen zijn en welk deel zij krijgen. Ook andere regelingen zijn mogelijk, zoals bijvoorbeeld legaten, aanwijzing van een executeur of afwikkelingsbewindvoerder, uitsluitingsclausules, etc. Als er geen testament is, dan bepaalt de wet aan wie de nalatenschap toekomt. Bent u het niet eens met de verdeling van de erfenis, dan kunt u juridische hulp inschakelen. Voor erfrechtelijke kwesties gelden vaak korte termijnen. Snel handelen is dan essentieel. U kunt een beroep doen op erfrechtadvocaat Edith Schnackers. Zij is gespecialiseerd in erfrechtkwesties en staat u deskundig bij met raad en daad.

 • Wat betekent zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden en verwerpen van een erfenis?

  Als erfgenaam kunt u de erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen.

  Bij ‘zuivere aanvaarding’ van een erfenis aanvaardt u de gehele nalatenschap, zowel de bezittingen als de schulden. Als de schulden uit de erfenis groter blijken te zijn dan de opbrengsten, dan kunnen schuldeisers aanspraak maken op uw privévermogen. Zuivere aanvaarding kan expliciet, maar ook stilzwijgend gebeuren. Dit is het geval als een erfgenaam zich gedraagt als een ‘erfgenaam’ op een aantal in de wet genoemde manieren, bijvoorbeeld door goederen uit de nalatenschap mee te nemen, of te verkopen. Wanneer na een zuivere aanvaarding sprake is van een onverwachte schuld uit de nalatenschap (waarvan de erfgenaam het bestaan niet kende en niet behoorde te kennen), dan kan de erfgenaam binnen 3 maanden via de kantonrechter alsnog vragen om beneficiair te mogen aanvaarden.

  Bij een beneficiaire aanvaarding (ook wel: aanvaarding onder voorbehoud van boedelbeschrijving) bent u erfgenaam, maar kunnen schuldeisers geen aanspraak maken op uw eigen vermogen voor schulden uit de erfenis. Bij beneficiaire aanvaarding moet de erfenis doorgaans ‘vereffend’ worden. Als niet voldaan wordt aan de vereffeningsverplichting, dan lopen de erfgenamen alsnog het risico dat aanspraak kan worden gemaakt op hun privévermogen.
  Als de verwachting is dat een nalatenschap uit louter of vooral schulden bestaat, dan kunt u kiezen voor optie 3: U kunt de erfenis verwerpen. U wordt dan met terugwerkende kracht geacht nooit erfgenaam te zijn geweest. U kunt uw keuze met betrekking tot de aanvaarding van een nalatenschap kenbaar maken door een verklaring uit te brengen bij de griffie van de rechtbank. Voor een zuivere aanvaarding is dat niet verplicht.

 • Wat houdt een onterving in?

  Het kan voorkomen dat bijvoorbeeld een kind of een echtgenoot wordt onterfd. Iemand die onterfd is, erft niet en beslist niet mee over de verdeling van de nalatenschap. Wel kan een onterfd kind een beroep doen op de legitieme portie. Dat is een geldvordering, waarvan de omvang wordt bepaald aan de hand van de samenstelling van de nalatenschap en mogelijke schenkingen gedurende het leven van de erflater.

  Een kind dat een beroep doet op zijn legitieme portie heet een legitimaris. Om de legitieme portie te kunnen berekenen, heeft de legitimaris informatie nodig over bijvoorbeeld de omvang van de nalatenschap en schenkingen. Vaak zijn de onderlinge verhoudingen verstoord, waardoor het verstrekken van informatie niet altijd vanzelfsprekend is. In sommige gevallen is dan een procedure nodig. Voor juridische bijstand bij een onterving kunt u zich wenden tot een erfrechtadvocaat.

  Een onterfde echtgenoot kan geen aanspraak maken op een legitieme portie. Hij of zij heeft soms wel andere juridische mogelijkheden om aanspraak te maken op een deel van de nalatenschap. Een onterfde echtgenoot doet er verstandig aan om zo snel als mogelijk contact op te nemen met een erfrechtadvocaat, vanwege de korte termijnen die in het erfrecht gelden.

 • Wat is de legitieme portie?

  De legitieme portie is een deel van de waarde van de nalatenschap waarop een (onterfd) kind aanspraak kan maken. Een onterfde echtgenoot heeft geen recht op de legitieme portie. De omvang van de legitieme portie wordt berekend aan de hand van de waarde van de nalatenschap, bepaalde schulden en mogelijke schenkingen gedurende het leven van de erflater. Om de legitieme portie te kunnen berekenen, is het noodzakelijk om inzage te hebben in de nalatenschap. Omdat er bij een onterving dikwijls sprake is van verstoorde verhoudingen, willen erfgenamen soms geen inzage geven in deze gegevens of er wordt incomplete informatie gegeven. Het kan dan nodig zijn om een procedure aanhangig te maken. Erfrechtadvocaat kan u dan juridisch bijstaan.

 • Kan een testament aangevochten worden?

  Onder bepaalde omstandigheden kunnen bepalingen die in een testament zijn opgenomen succesvol worden aangevochten. Als er reden is om een testament aan te vechten, is het belangrijk zo snel mogelijk contact te leggen met een erfrechtadvocaat zodat u zeker bent van de juiste juridische informatie en eventueel een procedure kan worden opgestart.

 • Wat zijn de mogelijkheden als er onenigheid is over de verdeling van de erfenis?

  Als er onenigheid ontstaat over de verdeling van de erfenis gaat het vaak om discussies over de waarde van bepaalde goederen of over de vraag aan wie bepaalde goederen worden toebedeeld. Alle erfgenamen dienen mee te werken aan de verdeling van de nalatenschap. Als een of meerdere erfgenamen niet mee willen werken of niet akkoord gaan, kan een verdelingsprocedure worden gestart.

 • Wat houdt een ‘vereffening’ in?

  Voordat de nalatenschap kan worden verdeeld over de erfgenamen, vindt in bepaalde in de wet genoemde gevallen de ‘vereffening’ van de nalatenschap plaats. Van een vereffening kan bijvoorbeeld sprake zijn bij een beneficiaire aanvaarding zonder executeur-testamentair die kan aantonen dat de nalatenschap positief is. Een vereffening begint met het opmaken van een boedelbeschrijving en het in kaart brengen van de schulden. De vereffenaar heeft tot taak de nalatenschap te beheren en te vereffenen. Hij is de wettelijk vertegenwoordiger van alle erfgenamen. Hij moet echter (ook) rekening houden met de belangen van de schuldeisers en de erfenis volgens een wettelijk stramien afwikkelen.

 • Wat houdt de ‘wettelijke verdeling’ in?

  De wettelijke verdeling is van toepassing indien een erflater een echtgenoot en een of meerdere kinderen achterlaat en in zijn of haar testament de wettelijke verdeling niet heeft uitgesloten. Bij de wettelijke verdeling volgt de echtgenoot van de erflater van rechtswege op in alle rechten en plichten van de erflater. De kinderen krijgen een geldvordering op hun langstlevende ouder ter grootte van hun erfdeel. Deze vordering is in beginsel eerst opeisbaar na het overlijden van de langstlevende ouder. Het is belangrijk om goede afspraken over de hoogte van deze vordering te maken, zodat bij het overlijden van de langstlevende ouder tot een afwikkeling kan worden gekomen. In geval van juridische vragen bij de wettelijke verdeling kunt u erfrechtadvocaat inschakelen.

 • Wat is een testamentair bewindvoerder?

  In een testament kan een bewindvoerder worden benoemd. Een bewindvoerder is een persoon die (al dan niet tijdelijk) het bewind voert over hetgeen uit een erfenis wordt verkregen. Er is dan dus sprake van een testamentair bewind. De erflater kan zelf bepalen welke bevoegdheden hij of zij aan de bewindvoerder toekent. In sommige gevallen heeft de bewindvoerder zelfs de bevoegdheid om de erfenis zelfstandig te verdelen. Er wordt dan gesproken van een afwikkelingsbewind. Bij juridische kwesties omtrent bewindvoering bij een testament kunt u rekening op de kennis van onze erfrechtadvocaat.

 • Wat houdt een testementair bewind in?

  Een testamentair bewind betekent dat de nalatenschap nog niet direct beschikbaar wordt gesteld aan de erfgenaam. Iemand anders beheert de nalatenschap / het vermogen gedurende het ‘testamentair bewind’. Wat de gevolgen van het bewind zijn, is afhankelijk van de specifieke bepalingen in het testament. In sommige gevallen kan het testamentair bewind worden aangevochten door een erfrechtadvocaat.

 • Wat is de rol van een executeur-testamentair?

  In een testament kunnen één of meerdere personen tot executeur-testamentair worden benoemd. De taak van de executeur is het in kaart brengen van de nalatenschap, het beheren van de nalatenschap en het voldoen van de opeisbare schulden. Hij maakt de nalatenschap in principe klaar voor verdeling; verdelen mag hij echter niet zonder toestemming van de erfgenamen.

  In het kader van de uitoefening van zijn taak – zoals bijvoorbeeld het aflossen van schulden van de overledene – kan de executeur rigoureuze beslissingen nemen, zoals het verkopen van goederen uit de nalatenschap. Van de executeur-testament kan worden verlangd dat hij rekening en verantwoording aflegt. Hij of zij kan ook aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die door zijn toedoen is ontstaan. De inhoud of wijze van de taakuitoefening van een executeur is geregeld onderwerp van discussie of onenigheid. Bij concrete vragen over het handelen van een executeur kunt u onze erfrechtadvocaat inschakelen.

 • Wat is een legaat?

  Een legaat is een vorderingsrecht dat aan iemand in een testament wordt toegekend. Er kan bijvoorbeeld een legaat worden gemaakt van een geldbedrag of van een woning. De ontvanger van een legaat is een legataris. Een legataris kan een persoon zijn, maar het is ook vaak een organisatie of instelling (zoals een ‘goed doel’). De erfgenamen of de executeur dienen het legaat binnen een bepaalde tijd aan de legataris(sen) af te geven.

Ik help u graag verder
Ruud Tuinstra
Partner
Meest gelezen
 • Specifieke schuldeisers betalen in het zicht van...
 • Het toepasselijk recht volgens de...
 • De niet verhaalbare regresvordering
 • NVWA deel I: de bestuursrechtelijke bevoegdheden...
 • Pluraliteitsvereiste bij aanvraag faillissement