Ziekte, re-integratie en verlof

Loondoorbetalingsverplichting
Gedurende arbeidsongeschiktheid heeft een werkgever minimaal twee jaar een loondoorbetalingsverplichting. Indien een verlenging van de loondoorbetaling wordt opgelegd, zal de doorbetalingsplicht in beginsel voor één jaar worden verlengd. Bij cao kunnen bovenwettelijke afspraken inzake de hoogte van doorbetaling zijn gemaakt. Een werknemer heeft geen recht op loondoorbetaling indien sprake is van een uitsluitingsgrond en de werkgever de werknemer daarvan onverwijld in kennis heeft gesteld

Re-integratie
Bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer is een werkgever verantwoordelijk voor re-integratie. Als een werknemer langer dan zes weken ziek is, dient met een bedrijfsarts een probleemanalyse te worden opgesteld. Een werkgever dient in samenspraak met de werknemer (uiterlijk in de achtste week van ziekte) een plan van aanpak op te stellen voor re-integratie. Aan de hand van deze aanpak wordt gewerkt naar een terugkeer op de werkvloer.

Eerste spoor
Het eerste spoor staat voor het re-integreren van de zieke werknemer bij de eigen werkgever, ofwel werkhervatting binnen de eigen dan wel passende functie.

Tweede spoor
Indien het niet mogelijk is om een werknemer binnen de eigen organisatie te herplaatsen in zijn bestaande functie of in andere passende arbeid, dient een werkgever zich in te spannen om een werknemer bij een ander bedrijf aan het werk te krijgen. Dat kan in een vergelijkbare functie of via passende arbeid.

Loonsanctie
Een loonsanctie is een strafmaatregel die UWV een werkgever kan opleggen wanneer zij van mening is dat een werkgever onvoldoende heeft gedaan om de werknemer te re-integreren. Het zal dan in de meeste gevallen gaan om de inhoud van de re-integratie. Indien een werkgever onvoldoende maatregelen jegens een werknemer – inzake het niet opvolgen van re-integratievoorschriften – heeft getroffen, kan dat eveneens tot een loonsanctie leiden.

Eigenrisicodragerschap
Het is voor een werkgever mogelijk om voor een WGA-uitkering en Ziektewet-uitkering eigenrisicodrager te worden. De werkgever hoeft dan minder premies te betalen. Daar staat tegenover dat een werkgever eventuele uitkeringen zelf zal moeten betalen. Werkgevers in de sector Overheid en Onderwijs zijn verplicht eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet (WW). Andere werkgevers kunnen geen eigenrisicodrager worden voor de WW.

Vakantie
Het aantal vakantiedagen waarop de werknemer over een jaar recht heeft, bedraagt in beginsel viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week. Indien de werknemer over een deel van een jaar recht op loon heeft gehad, verwerft hij over dat deel naar rato aanspraak. Bij flexibele arbeidsrelaties waarbij geen bepaalde arbeidsduur is overeengekomen, is de feitelijke arbeidsduur maatgevend. Overigens is het mogelijk dat bij cao bovenwettelijke afspraken over vakantieopbouw zijn gemaakt.

Ik help u graag verder
Jean-Luc Coenegracht
Partner
Meest gelezen
  • WWZ Tip – Transitievergoeding 60-plussers
  • Rechter wijst strategisch beroep op vergetelheid af
  • Just another day at the office
  • Curator int verpande vordering
  • Overbruggingskrediet strekt niet ten behoeve van...