ZZP

Opdrachtovereenkomst

De opdrachtovereenkomst is de overeenkomst die tussen een opdrachtnemer (de ZZP’er) en opdrachtgever wordt gesloten. De opdrachtgever is de partij voor wie de ZZP’er werkzaamheden gaat verrichten. Anders dan voor de arbeidsovereenkomst geldt voor de overeenkomst van opdracht dat er géén gezagsverhouding bestaat tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. De opdrachtnemer geniet geen ontslagbescherming en ontvangt geen salaris maar een vergoeding per uur of per verleende dienst na indiening van een factuur. Aangezien er geen salaris wordt betaald, is er geen loonbelasting en sociale premies door de opdrachtgever verschuldigd. De opdrachtnemer is zélf verantwoordelijk voor de afdracht van belasting over zijn inkomsten.

Partijbedoeling versus feitelijke uitvoering

Bij de beoordeling of sprake is van een opdrachtovereenkomst of een arbeidsovereenkomst wordt niet alleen naar de benaming van de overeenkomst gekeken maar ook naar de feitelijke uitvoering van de overeenkomst.

Wet DBA (modelovereenkomsten)

De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA) heeft op 1 mei 2016 de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR-verklaring) vervangen. De Belastingdienst heeft op haar website modelovereenkomsten gepubliceerd.

De wet DBA heeft niet de duidelijkheid en rust gebracht die ermee was beoogd. De handhaving van de Wet DBA is opgeschort tot 1 januari 2020. Tot die datum legt de Belastingdienst geen correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen loonheffingen op indien zij achteraf vaststelt dat sprake is van een dienstbetrekking. De Belastingdienst kan wel handhaven in gevallen van kwaadwillendheid.

Regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst”

Volgens het regeerakkoord zullen ZZP’ers in de toekomst worden ingedeeld in drie groepen aan de hand van het gehanteerde uurloon: laag tarief, midden tarief en hoog tarief. De zelfstandigen die (voor langere duur) activiteiten verrichten voor een laag tarief, worden geacht in loondienst werkzaam te zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. Voor het midden tarief zal een opdrachtgeversverklaring in het leven worden geroepen (vergelijkbaar met de vroegere VAR-verklaring), die door de opdrachtgever kan worden verkregen na het invullen van een online module. Tot slot zal voor de groep van het hoog tarief een zogenaamde opt-out regeling gelden voor de loonbelasting en werknemersverzekeringen, indien dit hoge tarief gecombineerd is met een opdracht voor korte duur.

Ik help u graag verder
Jean-Luc Coenegracht
Partner
Meest gelezen
  • WWZ Tip – Transitievergoeding 60-plussers
  • Rechter wijst strategisch beroep op vergetelheid af
  • Just another day at the office
  • Curator int verpande vordering
  • Overbruggingskrediet strekt niet ten behoeve van...