Met invoering van de WAB is een werkgever vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst de transitievergoeding verschuldigd. Dus alle werknemers komen in aanmerking voor de transitievergoeding. De regering wil hiermee het aanbieden van korte dienstverbanden minder aantrekkelijk maken.

Een andere wijziging is dat het ontslag van een werknemer die lang in dienst is “goedkoper” wordt. De extra vergoeding voor dienstverbanden langer dan 10 jaar komt namelijk te vervallen. Onder de WAB bedraagt de transitievergoeding over de gehele duur van het dienstverband 1/3e maandsalaris per dienstjaar. Overigens komt de extra vergoeding voor 50plussers langer dan 10 jaar in dienst ook te vervallen.

20192020
Tot 10 jaar: 1/6 maandloon per 6 maanden20 x (1/6) x 3.000 = EUR 10.000Over het gehele dienstverband 1/3 maandsalaris per dienstjaar15 x (1/3) x 3.000 = EUR 15.000
Na 10 jaar: 1/4 maandsalaris per 6 maanden10 x (1/4) x 3.000 = EUR 7.500
EUR 17.500

Ook voor de transitievergoeding geldt onmiddellijke werking. De regel is dat de hoogte van de transitievergoeding bepaald wordt op het moment dat deze verschuldigd is. De overheid acht geen overgangsrecht nodig voor tijdelijke contracten die van rechtswege eindigen, hier zorgt de onmiddellijke werking ervoor dat de datum van het einde van het contract bepalend is voor de vraag welk recht van toepassing is. Eindigt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na 1-1-2020 is dus de nieuwe rekenwijze van toepassing. Dit geldt ook voor ontslag in de proeftijd en ontslag op staande voet. Voor enkele gevallen is in overgangsrecht voorzien omdat de overheid voor die gevallen onmiddellijke werking niet wenselijk acht. Indien de ontslagprocedure bij de kantonrechter of UWV voor 1-1-2020 wordt ingezet, indien de arbeidsovereenkomst al is opgezegd of de werknemer heeft voor 1-1-2020 ingestemd met een einde van de arbeidsovereenkomst wordt voor de berekening van de vergoeding uitgegaan van de datum van de start van de procedure of van de dag van de opzegging of de instemming door de werknemer. Dit in plaats van de datum van het verschuldigd worden van de vergoeding.

Verder is de compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid geïntroduceerd. Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 compensatie vragen voor de aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers betaalde transitievergoedingen. In de regeling is opgenomen binnen welke termijnen het UWV op een aanvraag moet beslissen en welke informatie het UWV van werkgevers nodig heeft. In verband met de verschuldigdheid van de transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid worden dienstverbanden overigens vaak slapend gehouden. De WAB breidt de compensatieregeling voor de transitievergoeding nog verder uit. In de WAB is namelijk voorgesteld de transitievergoeding ook te compenseren, indien de werkgever zijn bedrijfsactiviteiten wegens pensionering beëindigt. Indien de werknemer als gevolg van deze beëindiging wordt ontslagen en daarbij recht heeft op de transitievergoeding, kan de werkgever aan UWV compensatie voor betaling van deze vergoeding vragen.

Dit onderdeel van de WAB is in 2019 beschreven. De WAB is inmiddels per 1 januari 2020 inwerking getreden.