Skip to main content

Deze vraag kwam onder meer aan de orde in de documentaireDe dokter onder vuur‘. Ook het tijdschrift Medisch Contact heeft recent uitgebreid bij het onderwerp stilgestaan. Het blijkt dat (tucht)procedures zorgverleners in veel gevallen sterk emotioneel raken en hun handelen beïnvloeden. Veel zorgverleners kampen met twijfel en onzekerheid over hun functioneren. Defensieve geneeskunde is niet zelden het gevolg.

In een recente enquête van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) gaf één op de tien zorgverleners aan na een ernstig incident of calamiteit te hebben overwogen om definitief te stoppen met de uitoefening van hun beroep. Het overgrote deel (> 90%) zou wensen dat het mogelijk wordt om tijdelijk een stap terug te doen. Er bleek ook een duidelijke behoefte te bestaan aan structurele begeleiding.

Bij een tuchtrechtelijke aansprakelijkstelling komt er voor de zorgverleners vaak nog de druk die uitgaat van een dergelijke, vaak langer durende procedure bij. De kans om via een tuchtprocedure aangesproken te worden is niet denkbeeldig. Jaarlijks komen ongeveer 1600 zorgverleners in aanraking met het tuchtrecht.

De ervaring is dat het hierbij in relatief veel gevallen gaat om lichte zaken (zogenaamde ‘bagatelzaken’). Deze vragen veel aandacht van de tuchtcolleges, terwijl de meer geëigende zaken de tuchtrechter onvoldoende bereiken. De tuchtcolleges zelf, evenals de beroepsbeoefenaren, zouden erbij gebaat zijn als het aantal bagatelzaken zou afnemen.

De tuchtrechtelijke procedure is geregeld in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Een evaluatie van de Wet BIG heeft uitgewezen dat zij in haar huidige vorm niet voldoende toekomstbestendig is. Minister Schippers (VWS) heeft, in reactie op deze bevinding, op 13 december een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet BIG  bij de Tweede Kamer ingediend.

Wat betekent dit voor de positie van de zorgverlener?
Onderdeel van het wetsvoorstel is de regel om degene die een tuchtklacht indient EUR 50,- griffierecht te laten betalen. Hiermee zou het aantal bagatelzaken moeten afnemen. Verder zal een functionaris bij de tuchtcolleges worden aangesteld die klagers kunnen adviseren bij het opstellen en wijzigingen van hun klacht. Dit zou moeten leiden tot een verbeterde kwaliteit van de klaagschriften en, daaraan inherent, een zeeffunctie (klacht wel of niet geschikt voor verdere behandeling).

Hier staat echter de nieuwe regel tegenover dat de tuchtrechter bij toewijzing van de klacht een kostenveroordeling kan uitspreken: hij kan in zijn beslissing opnemen dat de zorgverlener de kosten, of een deel daarvan, moet vergoeden die de klager in verband met de behandeling van zijn klacht redelijkerwijs heeft moeten maken. Bij toewijzing van de klacht zal ook het griffierecht terugbetaald worden aan de klager.

Niet voortvloeiend uit het wetsvoorstel, maar voor de positie van zorgverleners ook relevant  is dat tuchtrechters volgens  een  ‘aanwijzing’ van de (plaatsvervangend) voorzitter van het Centraal Tuchtcollege van enige tijd geleden hun beslissing om zorgverleners, bij toewijzing van de klacht, niet een berisping maar een waarschuwing op te leggen (een lichtere maatregel)  beter moeten motiveren.

De balans opmakende, en mede rekening houdende met de nieuwe regels over de klachten- en de geschillenbehandeling in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), kan worden gezegd dat er zeker reden is om oog te hebben voor een adequate ondersteuning van de zorgverlener die met een (tucht)procedure wordt geconfronteerd. Niet alleen juridisch-inhoudelijk, maar ook op het professioneel-emotionele vlak.

Heeft u vragen over de wijziging van de Wet BIG of over het klachtrecht, het tuchtrecht of de geschillenbehandeling in de gezondheidszorg, dan kunt contact opnemen met Josanne Cox-Brinkman.

22 december 2016