Skip to main content

Om het faillissement van een schuldenaar te kunnen uitspreken, moet blijken dat de schuldenaar in de toestand verkeert te hebben opgehouden te betalen. Een van de middelen om dit aan te tonen is het vereiste van pluraliteit van schuldeisers. Dit beginsel houdt in dat voor een succesvolle faillissementsaanvraag het noodzakelijk is dat een schuldenaar twee of meer schuldeisers onbetaald laat.

In de nieuwsbrief van juni 2017 verscheen een bijdrage van Jeroen Tulfer waarin hij een recent arrest van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2017:488) besprak. Uit die uitspraak volgt dat de Hoge Raad bij het aanvragen van een faillissement vasthoudt aan het pluraliteitsbeginsel. Dit is volgens de Hoge Raad noodzakelijk voor een succesvolle faillissementsaanvraag, aangezien het faillissement is bedoeld om het vermogen van de schuldenaar te verdelen onder de schuldeisers. Dit is niet mogelijk als er maar één schuldeiser is. Op 19 december 2017 heeft het Gerechtshof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2017:3731) een arrest gewezen waarin het pluraliteitsvereiste nader wordt uitgelegd.

Het verzoek
De schuldeiser bij onderhavige faillissementsaanvraag is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (“Inspectie SZW”). De schuldenaar in kwestie heeft een bestuurlijke boete onbetaald gelaten. De Inspectie SZW is daarom overgegaan tot de aanvraag van het faillissement. Betoogd wordt dat er sprake is van ten minste twee schuldeisers, aangezien de schuldenaar (in ieder geval) een belastingschuld heeft aan de Belastingdienst.

Het faillissement wordt niet uitgesproken
Het verzoek wordt afgewezen. Het Gerechtshof bepaalt dat om het faillissement te kunnen uitspreken vereist is dat er meer dan één schuldeiser is. Het doel van het faillissement is immers het verdelen van het vermogen onder de gezamenlijke schuldeisers. Strikt genomen is er in deze situatie wel sprake van twee verschillende schulden, maar van één en dezelfde crediteur, namelijk de Staat. De Belastingdienst, die valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Financiën en de Inspectie SZW worden door het Gerechtshof niet gezien als twee aparte schuldeisers. Het Gerechtshof is van mening dat zowel de Belastingdienst als de Inspectie SZW beide organen zijn van de Staat. Het Gerechtshof oordeelt dat geen sprake is van pluraliteit van schuldeisers en het verzoek wordt dan ook afgewezen.

Wat betekent dit voor de praktijk?
Het arrest van het Gerechtshof laat zien dat aan het uitgangspunt van ten minste twee schuldeisers strikt wordt vastgehouden. Wanneer je als schuldeiser geconfronteerd wordt met een debiteur die slecht betaalt, kan het voor de incasso van de vordering lastig zijn als onduidelijk is óf deze debiteur meerdere schuldeisers onbetaald laat.

Wanneer je als schuldeiser geen steunvordering kunt vinden, zal de aanvraag van een faillissement niet tot de mogelijkheden behoren, zo blijkt uit de vaste rechtspraak van de Hoge Raad. In dat geval zal je als schuldeiser creatief opzoek moeten naar andere mogelijkheden om de vordering te incasseren.

Meer informatie
Loopt u tegen het probleem van een slecht betalende debiteur(en)aan? Neem dan gerust contact op om te kijken wat de mogelijkheden zijn om uw vordering te incasseren. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Merel Lentjes. U kunt uiteraard ook contact opnemen met een van de andere advocaten van ons team Insolventie & Herstructurering.