Skip to main content

De Tweede Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel tot herziening van het stelsel van partneralimentatie bij echtscheiding aangenomen. Nu moet het ook nog door de Eerste Kamer. Het blijft dus afwachten! Maar als ook daar het licht op groen gaat, geldt met ingang van 1 januari 2020 en énkel voor nieuwe gevallen (verzoeken die na die datum worden ingediend) een veel kortere wettelijke duur voor partneralimentatie. Thans bedraagt deze nog 12 jaren.

In het kort:
– hoofdregel: de helft van de huwelijksduur met een maximum van 5 jaren, te rekenen vanaf de inschrijving van de echtscheiding
– uitzonderingen:

  1. alimentatiegerechtigden van 50 jaar en ouder die langer dan 15 jaren zijn getrouwd (peildatum: datum indiening verzoek), hebben recht op 10 jaren alimentatie;
  2. alimentatiegerechtigden die langer dan 15 jaren zijn getrouwd en tot 10 jaar onder de AOW-leeftijd zitten (peildatum: datum indiening verzoek), hebben recht op alimentatie tot aan hun AOW-gerechtigde leeftijd;
  3. indien jonge kinderen uit het huwelijk zijn geboren, eindigt de alimentatieplicht niet eerder dan op het tijdstip waarop de kinderen de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt;

– hardheidsclausule: in knelgevallen/schrijnende situaties kan de termijn door de rechter worden verlengd (moet restrictief worden toegepast).

Heeft u vragen over wat dat voor uw positie kan betekenen? Team Familierecht van BZ adviseert u graag hierover.

December 2018