Skip to main content

De UAV 2012, DNR 2011, AVA 2013 of UAV-GC 2005 zijn verschillende standaard (algemene)contractvoorwaarden die veelvuldig worden toegepast op overeenkomsten ten behoeve van het ontwerp en/of uitvoering van werken. Afwijkingen en aanvullingen op deze standaard contractvoorwaarden, bijvoorbeeld in het algemeen (administratief deel van het bestek)zijn meer regel dan uitzondering. Dat deze afwijkingen zorgvuldig dienen te worden geformuleerd, volgt uit de uitspraak van Raad van Arbitrage voor de Bouw van 31 januari 2017.

De feiten
Opdrachtgever en aanneemster hebben op 8 maart 2013 een overeenkomst gesloten voor de bouw van een woning. In artikel 6 van de aannemingsovereenkomst is opgenomen dat het werk uiterlijk 30 mei 2014 aan opdrachtgever moet worden opgeleverd. Bij overschrijding van die opleverdatum zal aanneemster “conform het gestelde onder besteksartikel 01.02.42” een korting worden opgelegd van EUR 500,00 per kalenderdag. In besteksartikel 1.02.42 is bepaald dat de korting, bedoeld in paragraaf 42 UAV 1989, EUR 500,00 per dag bedraagt. Het zal u duidelijk zijn dat opdrachtgever heeft beoogd een korting van EUR 500,- per kalenderdag te bedingen van de aannemer in geval van bouwtijdoverschrijding.

U raadt het al: de bouwtijd wordt overschreden. Opdrachtgever maakt vervolgens aanspraak op de korting. Tussen partijen ontstaat hierop discussie over de vraag of aannemer de korting per werkdag of per kalenderdag is verschuldigd. Die discussie vindt zijn oorsprong in het volgende. In paragraaf 1 lid 1 UAV 1989 moet onder “dag” worden verstaan “kalenderdag”. In paragraaf 42 lid 3 UAV 1989 is opgenomen dat geen korting wordt opgelegd voor na de opleveringsdatum verstreken dagen (lees: kalenderdagen) die geen werkdag zijn.

Het eindoordeel
Arbiters komen tot het oordeel dat met de enkele vermelding van “kalenderdag” in de overeenkomst, niet het bepaalde in paragraaf 42 lid 3 UAV 1989 is komen te vervallen. De vermelding wordt namelijk meteen gevolgd door de zinsnede “conform het gestelde onder besteksartikel 01.02.42 in welk besteksartikel weer naar paragraaf 42 UAV 1989 wordt verwezen. In het bestek wordt ook niet uitdrukkelijk afgeweken van het bepaalde in paragraaf 42 UAV 1989, meer in het bijzonder van paragraaf 42 lid 3 UAV 1989. Hierdoor dient volgens arbiters teruggegrepen te worden op de hoofdregel van paragraaf 2 lid 1 UAV 1989 waarin is bepaald dat bepalingen van de UAV gelden voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken. De boete wegens de te late oplevering wordt door arbiters opgelegd per werkdag, als gevolg waarvan opdrachtgever een groot bedrag misloopt.

Ons advies
De lering die uit deze uitspraak kan worden getrokken is dat een afwijking op, in dit geval, de UAV, zeer specifiek moet worden geformuleerd. Daarbij dient u zich ervan bewust te zijn dat onvoldoende specifiek geformuleerde contractbepalingen over het algemeen te nadele van de opsteller daarvan worden uitgelegd.

Meer informatie
Heeft u vragen over dit onderwerp? Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Louis Einig, specialist bouwrecht binnen het team Vastgoed

Mei 2017