Skip to main content

Op 5 juli 2016 heeft de onafhankelijke derivatencommissie het uniform herstelkader gepresenteerd voor de herbeoordelingen door banken van rentederivaten in het MKB. Doel is om snel en zonder veel discussie tot passende oplossingen te komen voor de renteswaps die banken met name in de periode van 2005-2008 op grote schaal aan het MKB hebben aangeboden.

Het uniform herstelkader is tot stand gekomen na overleg met zowel de betrokken banken als met de grootste belangenorganisaties van MKB-klanten.

ABN AMRO, ING, SNS en Van Lanschot hebben zich aan het uniform herstelkader gecommitteerd. Rabobank en Deutsche Bank (nog) niet. De reden daarvoor is gelegen in het feit dat het herstelkader weinig interpretatieruimte voor banken geeft bij de uitvoering van de herbeoordeling.

Om binnen het toepassingsgebied van het herstelkader te vallen dient aan 3 vereisten voldaan te worden:

  1. Temporeel

MKB-ers met een lopend contract tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 worden actief door de bank benaderd.
LET OP: MKB-ers met een renteswap met een Transactiedatum na 1 januari 2005 en een initiële contractuele einddatum gelegen na 1 april 2011, waarbij de swap voordien tussentijds is geëindigd, dienen zich op eigen initiatief aan te melden (’temporele opt-in’)!
Banken zullen zich niet beroepen op verjaring.

  1. Alleen niet-professionele beleggers

De criteria voor het kwalificeren als niet-professionele belegger zijn in het herstelkader nader uitgewerkt.

  1. Alleen niet-deskundige MKB-ers

De criteria voor het kwalificeren als niet deskundig zijn in herstelkader nader gespecificeerd.

Voldoet u aan de toelatingsvereisten, dan vindt de herbeoordeling in vier stappen plaats. Op hoofdlijnen zien de vier stappen er als volgt uit:

  1. Noodzakelijk substituut

Vastgesteld moet worden om welk soort rentederivaat het gaat. Bij bepaalde complexe rentederivaten dient het product voor de berekening in stap 2 (fictief) aangepast te worden naar een renteswap, een rentecap of een rentecollar met een bepaalde looptijd.

  1. Technisch herstel

Technische onvolkomenheden voor wat betreft mismatches (in rentetarief of overhedges in looptijd of omvang), margin calls, vervroegde aflossingen en bedrijfsbeëindiging dienen eveneens (fictief) gecorrigeerd te worden.

  1. Coulancevergoeding

Er zijn compensatiepercentages vastgesteld afhankelijk van de notional (omvang/afgedekte bedrag van de swap). De vergoeding ziet zowel op de in het verleden betaalde rente onder de swap als op de nog onder de lopende renteswap in de toekomst opkomende verplichtingen. De coulancevergoeding bedraagt maximaal EUR 100.000,-. Was de MKB-er verplicht om het renterisico af te dekken door middel van een renteswap, omdat de MKB-er zich vanuit het kredietbeleid van de bank geen rentestijging kon permitteren, dan geldt een uitzondering op de vergoedingsplicht.

  1. Renteopslagen

In veel gevallen hebben banken tussentijds de renteopslagen van de financiering verhoogd vanwege de dalende rente op de geldmarkt. Dit dient naar het verleden toe gecompenseerd te worden en voor de toekomst dient het oorspronkelijke rentetarief te gelden.

Tevens voorziet het herstelkader in een maximum vergoeding voor ingeschakelde deskundigen, zoals een advocaat of financieel-technisch adviseur.

De herbeoordeling op basis van het uniform herstelkader door de banken wordt de eerste maanden bijgestuurd door onafhankelijke deskundigen. Tevens kunnen die deskundigen op specifieke onderwerpen en op verzoek van MKB-ers bindende adviezen geven.

Verwachting is dat de herbeoordelingen op basis van het uniform herstelkader medio 2017 zijn afgewikkeld.

Heeft u vragen over de toelatingsvereisten voor het uniform herstelkader, over de te doorlopen stappen van het uniform herstelkader, de herbeoordeling die uw bank eerder heeft uitgevoerd of de regeling die u eerder met uw bank sloot ter compensatie van uw renteswap, neem dan contact op. 

Update 7 juli 2016: Rabobank heeft vandaag bekend gemaakt zich te committeren aan het uniforme herstelkader rentederivaten.