Skip to main content

Eerder hebben wij u bericht over de eisen waaraan een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet voldoen. Uit een uitspraak van de kantonrechter Haarlem van 6 juli 2017 blijkt opnieuw hoe belangrijk het is dat een concurrentiebeding duidelijk wordt omschreven.

De casus
Werkgever is een bedrijf dat grond onderzoekt, aankoopt en ontwikkelt. Werknemer is op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd werkzaam bij de werkgever. Na enige tijd besluit de werknemer samen met een collega die voor onbepaalde tijd in dienst is, een bedrijf te starten in dezelfde branche als waarin werkgever werkzaam is. Beide werknemers hebben een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst staan. Werkgever wil de werknemers hieraan houden en stapt naar de rechter.

De uitspraak is met name interessant voor die gevallen waarin de werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft.

Voor een geldig concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is namelijk vereist dat schriftelijk wordt gemotiveerd waarom het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

De werknemer voert als verweer tegen het verzoek van de werkgever om handhaving van het concurrentie- en relatiebeding dat de schriftelijke motivering van de bedingen niet voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt. De werknemer is van mening dat het concurrentie- en relatiebeding te algemeen van aard is. Volgens werknemer ontbreekt een omschrijving van de specifieke financiële, organisatorische en (marketing)technische informatie die hij bij werkgever zou hebben verworven en die beschermd moet worden door het beding. Ook zou uit het beding niet volgen om welk specifiek risico het voor de werkgever gaat. Daarnaast betwist de werknemer daadwerkelijk over de beschreven informatie te beschikken. Verder voert de werknemer aan dat het beding niet specifiek is toegespitst op de functie van werknemer. Immers, het beding is hetzelfde als opgenomen in de arbeidsovereenkomst van een collega met een andere functie.

Kantonrechter
De kantonrechter overweegt dat de werkgever in casu de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen voldoende heeft gemotiveerd en waarom het desbetreffende beding vereist is. Zo wordt volgens de kantonrechter voldoende ingegaan op de kennis die de werknemer tijdens het verband vergaard heeft en staat vast dat werknemer tijdens zijn dienstverband contact heeft gehad met klanten. Daarmee zijn volgens de kantonrechter de belangen met betrekking tot de werkzaamheden en de functie van de werknemer, voldoende gespecificeerd.

Dat het beding gelijk is aan het beding van een collega in een andere functie doet daar niet aan af. Volgens de kantonrechter is voldoende aannemelijk gemaakt dat de werknemer in aanmerking is gekomen met vertrouwelijke informatie en dat hij kennis heeft genomen van de werkwijze en knowhow van de werkgever.

De kantonrechter oordeelt dat de werknemer niet onbillijk wordt benadeeld door handhaving van het beding. Voldoende is komen vast te staan dat de werknemer mede het hart van de organisatie vormt. De opgedane kennis over de werkwijze kan de werknemer direct toepassen in zijn nieuwe bedrijf. Daarbij is de kans aanwezig dat werknemer zakelijke mogelijkheden die hij tijdens het dienstverband heeft gevonden voor zichzelf bewaard heeft en na uitdiensttreding zelf benut. De werknemer heeft bovendien geen andere werkervaring in deze branche. Derhalve kan worden geconcludeerd dat werkgever de werknemer voor de functie heeft opgeleid. De kantonrechter oordeelt tot handhaving van het concurrentiebeding.

Dit is een opvallende uitspraak van de kantonrechter Haarlem. Niet ieder opgenomen concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is namelijk geldig. Zoals gezegd moet er sprake zijn van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang en dit moet ook goed gemotiveerd worden. Overigens kan een werkgever – indien hij wil voorkomen dat een werknemer na afloop van het dienstverband gaat samenwerken met een collega-, een beding hierover opnemen in de arbeidsovereenkomst.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ons team arbeidsrecht.