Skip to main content

In een eerdere nieuwsbrief berichtten wij al dat driekwart van de Brabantse chemiebedrijven de veiligheid niet op orde zou hebben. Dit blijkt uit inspectierapporten van Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 2015 en 2016. Ook de Volkskrant berichtte afgelopen februari dat ruim de helft van de 400 chemische en andere risico-bedrijven in Nederland de veiligheidsregels in de afgelopen twee jaar heeft overtreden. Mede naar aanleiding daarvan zijn door een statenlid van GroenLinks in de provincie Limburg vragen gesteld. Ook heeft de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) in maart 2017 de resultaten van een vervolgonderzoek uitgebracht over de veiligheid bij Brzo-bedrijven. Over de tekortkomingen die naar voren komen vanuit het onderzoek zijn wederom vragen gesteld door de Tweede Kamer. In deze nieuwsbrief een update over de ontwikkelingen betreffende het nader onderzoek van de OVV en de antwoorden van Gedeputeerde Staten van Limburg en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenM).

Onderzoek OVV: Veiligheid Brzo-bedrijven: Lessen na Odfjell
Odfjell is een bedrijf in de Botlek waar op grote schaal gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. Het bedrijf kampte in 2012 met een onbeheerste veiligheidssituatie, waardoor het gehele complex onder druk van de autoriteiten werd stilgelegd. De OVV publiceerde in 2013 een rapport over de veiligheid bij Odfjell in de periode 2000-2012. Dit rapport ging niet alleen in op het bedrijf en de daar geconstateerde veiligheidstekorten. Ook  de wijze waarop de diverse overheidsdiensten en andere partijen rondom Odfjell hiermee omsprongen werd belicht. In een reeks aanbevelingen gaf de OVV destijds aan in welke opzichten verbetering mogelijk was, in aanvulling op maatregelen van de partijen zelf. In 2016 gaf OVV hier een vervolg aan door te onderzoeken wat de betreffende partijen met de aanbevelingen hebben gedaan en in hoeverre veiligheidsproblemen daadwerkelijk zijn aangepakt. Dit rapport (2017) geeft de conclusies van dat onderzoek.

Constatering en conclusie OVV
De OVV constateert nog steeds tekortkomingen in de beheersing van de veiligheid bij bedrijven die op grote schaal werken met gevaarlijke stoffen, dit gaat om zo’n 400 Brzo-bedrijven in Nederland Zowel Odfjell als andere partijen hebben veel maatregelen genomen om de veiligheid te verbeteren. Hiermee is een goede basis gelegd, maar er zijn nog veel inspanningen nodig om het gewenste veiligheidsniveau te behalen, zo concludeert de OVV in haar nader onderzoek.

Antwoorden
Inmiddels zijn de vragen over tekortkomingen bij Brzo-bedrijven beantwoord door Staatssecretaris Dijksma. De vragen en antwoorden gaan vooral over de conclusies en oplossingen uit het onderzoeksrapport. Er is een landelijke handhavingsstrategie Brzo ontwikkeld, er vinden gezamenlijke Brzo-inspecties (aangekondigd en onaangekondigd) plaats en alle Brzo-bedrijven zijn onder het bevoegd gezag van de provincies gebracht. Het ontwikkelen van een sterkere veiligheidscultuur is vooral aan de bedrijven zelf. De Staatssecretaris wijst ook op het feit dat sinds 2014 de samenvattingen van de inspectieresultaten openbaar worden gemaakt. Deze samenvattingen leveren informatie over het aantal overtredingen en de opvolging daarvan. De informatie is in eerste instantie bedoeld voor het publiek, maar biedt ook bedrijven de mogelijkheid om inzicht te verkrijgen in de veiligheidssituatie bij potentiële ketenpartners, als onderdeel van een klantenbeoordeling.

Op 14 maart 2017 hebben Gedeputeerde Staten van Limburg de vragen van statenlid Rossel beantwoord. Gedeputeerde Staten hebben inzicht gegeven in de categorie-indeling van overtredingen zoals de landelijke handhavingsstrategie Brzo die kent. Hierbij is aangegeven bij welke bedrijven in Limburg in welke categorie overtredingen zijn geconstateerd en de bijbehorende sancties.

  • Categorie 1 (hiervan is sprake bij onmiddellijke dreiging en/of een onomkeerbaar risico op een zwaar ongeval).
    In de periode 2014-2016 zijn er geen overtredingen geconstateerd.
  • Categorie 2 (geen onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval, wel duidelijk onvoldoende maatregelen getroffen).
    Daar waar overtredingen zijn geconstateerd hebben de betrokken overheidsinstanties het bedrijf, conform de landelijke handhavingsstrategie Brzo, aangeschreven en een gepaste hersteltermijn opgelegd. In alle gevallen hebben de betrokken bedrijven de overtreding binnen de hersteltermijn ongedaan gemaakt.
  • Categorie 3 (zeer geringe dreiging van een zwaar ongeval, wel lichtere tekortkomingen).
    Bij overtredingen in deze categorie hebben de betrokken overheidsinstanties eveneens conform de landelijke handhavingsstrategie Brzo gehandeld en een gepaste hersteltermijn opgelegd. In alle gevallen, met uitzondering van de nog lopende zaken waar de hersteltermijn nog niet is verlopen of de hercontrole op korte termijn nog moet plaatsvinden, kan worden geconcludeerd dat alle bedrijven de geconstateerde overtredingen binnen de opgelegde hersteltermijn ongedaan hebben gemaakt.

Daarnaast is uitgelegd wat er gebeurt met bedrijven die vaker overtredingen begaan. Ook zijn de rollen van de inspectie SZW, de veiligheidsregio’s, provincies (Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg met name) en de Staatssecretaris nader toegelicht.

Meer informatie Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met team Bestuursrecht.

April 2017