Skip to main content

Met ingang van 1 januari 2018 treden enkele belangrijke wijzigingen in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM) in werking. Onderstaand zijn de wijzigingen kort samengevat.

Minimumloon
Op 1 juli 2017 is de leeftijd voor het volwassen minimumloon verlaagd van 23 naar 22 jaar. Het is de bedoeling dat op 1 juli 2019 de minimumloonleeftijd verder verlaagd wordt naar 21 jaar. Verder wordt per 1 juli 2019 het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen verhoogd.

Minimumloon over overuren
Vanaf 1 januari 2018 dient de werknemer ook over overuren gemiddeld minstens het minimumloon te ontvangen. Indien een werknemer een salaris ontvangt dat (ver) boven het minimumloon ligt, geldt deze regel niet zonder meer. Overuren maakt de werknemer als hij meer werkt dan in het contract is overeengekomen of als de werknemer meer werkt dan de werkweek die in de branche of organisatie geldt.

Overuren kunnen worden gecompenseerd in betaalde vrije tijd als dit in de cao staat en deze compensatie schriftelijk is afgesproken met de werknemer. Tot 31 december 2018 is schriftelijke overeenstemming met de werknemer voldoende. Daarna moet deze afspraak in de cao zijn opgenomen. Deze overuren moet de werknemer uiterlijk voor 1 juli van het daaropvolgende kalenderjaar opnemen. Indien de werknemer de uren niet tijdig heeft opgenomen moeten deze overuren alsnog aan de werknemer worden uitbetaald. Als het dienstverband wordt beëindigd moeten de uren die nog niet zijn gecompenseerd uitbetaald worden. Bij compensatie van overuren in betaalde vrije tijd moet de werkgever bijhouden wanneer de overuren zijn opgebouwd en wanneer ze zijn gecompenseerd in betaalde vrije tijd. De manier waarop dit bijhouden gebeurt, staat de werkgever vrij. Uiteraard doet een werkgever er goed aan een en ander schriftelijk bij te houden en de werknemer schriftelijk te informeren over het aantal gemaakte overuren.

Voorts heeft de werknemer per 1 januari 2018 recht op vakantiebijslag over overuren. Hiervan kan bij cao worden afgeweken. Verder kan hiervan schriftelijk worden afgeweken indien de werknemer driemaal het minimumloon verdient.

Meer informatie
Wilt u graag meer informatie ontvangen over de wijzigingen in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag? Neem dan contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten. Zij helpen u graag.

November 2017