Skip to main content

Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben. Dit volgt uit een recente wijziging van het Bouwbesluit 2012. Met deze wijziging wordt het vanaf deze datum verboden om energie-onzuinige kantoren in gebruik te nemen of te gebruiken.

Energieakkoord

In 2013 is door de Nederlandse overheid en diverse partijen uit het bedrijfsleven en de samenleving het Energieakkoord afgesloten. In dit akkoord is de doelstelling geformuleerd om uiterlijk in 2050 te komen tot een energie-neutrale bebouwde omgeving. Om deze doelstelling te bereiken zijn in het akkoord een aantal tussenstappen opgenomen. Zo is voor kantoorgebouwen afgesproken dat zij uiterlijk in 2030 voorzien zijn van ten minste energielabel A. Om de doelstellingen uit het Energieakkoord te realiseren is in 2015 een pakket met aanvullende maatregelen vastgesteld. Een van deze maatregelen is de verplichting om alle kantoorgebouwen uiterlijk in 2023 te voorzien van minimaal energielabel C.

Nieuwe verplichting voor kantoorgebouwen

Het Besluit energieprestatie gebouwen verplicht de verkoper om bij de oplevering van een gebouw een geldig energielabel ter beschikking te stellen aan de koper. Dit label geeft de energie-index van een gebouw weer, oftewel de hoeveelheid energiegebruik en de mate van energiezuinigheid van het gebouw. De energie-index wordt daarbij berekend aan de hand van de Regeling energie-prestatiegebouwen.

De nieuwe labelverplichting voor kantoorgebouwen is op 17 oktober 2018 vastgesteld en opgenomen in artikel 5.11 van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel bepaalt dat het vanaf 1 januari 2023 verboden is een kantoorgebouw in gebruik te nemen of te gebruiken dat niet minimaal voorzien is van een energielabel met een energie-index van 1,3 of beter. Op grond van de eerdergenoemde regeling betekent dit dat in de praktijk kantoorgebouwen minimaal voorzien moeten zijn van energielabel C.

Uitzonderingen

Op de labelverplichting is in het Bouwbesluit een aantal uitzonderingen opgenomen. Zo geldt de labelverplichting niet voor kantoorgebouwen die deel uitmaken van andere gebouwen en waarbij minder dan 50% van het totale gebouw een andere gebruiksfunctie heeft. Ook kantoorgebouwen en kantoorgedeelten in gebouwen met een totale oppervlakte van 100 m2 of minder vallen niet onder de nieuwe verplichting. Daarnaast is de labelverplichting niet van toepassing op gebouwen die in artikel 2.2 van het Besluit energieprestatiegebouwen uitgezonderd zijn. Hierbij kan gedacht worden aan rijksmonumenten, kantoren in slooppanden of in panden die zullen worden getransformeerd en niet langer dan 2 jaar worden gebruikt, en gebouwen die worden onteigend. Verder is het voor het realiseren van de noodzakelijke energie-index niet nodig om maatregelen te nemen die een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar. Dit kan in de praktijk tot gevolg hebben dat er ook na 1 januari 2023 nog kantoorgebouwen zullen zijn met een hogere energie-index dan toegestaan.

Tot slot

Hoewel de labelverplichting uit het Bouwbesluit 2012 pas vanaf 2023 gaat gelden, is het verstandig om de komende jaren al te anticiperen op de nieuwe energie-eisen voor kantoorgebouwen. Door het tijdig nemen van maatregelen kunnen kosten voor energiezuinige maatregelen worden beperkt of worden verspreid over meerdere jaren. Er bestaan daarbij diverse subsidieregelingen waarop pandeigenaren een beroep kunnen doen. Tegelijkertijd kan hiermee worden voorkomen dat de gemeente gaat handhaven en bestuursrechtelijke sancties oplegt, zoals een last onder dwangsom of zelfs het sluiten van een gebouw.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of heeft u vragen, neem dan contact op met Jan Stoop. U kunt uiteraard ook contact opnemen met één van de andere advocaten van ons team Bestuursrecht.