Skip to main content

Op 19 december 2017 heeft de Europese Commissie de drempelwaarden voor Europese aanbestedingen voor 2018 en 2019 bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. Als de geraamde waarde van een aan te besteden opdracht de toepasselijke drempelwaarde overschrijdt, zal een aanbestedende dienst – waaronder door het Rijk bekostigde onderwijsinstellingen – de opdracht in de regel in de markt dienen te zetten middels een Europese aanbestedingsprocedure. Voor opdrachten met een lagere geraamde waarde dient (slechts) op basis van objectieve criteria tot een proportionele wijze van aanbesteding van de desbetreffende opdracht te worden besloten.

De nieuwe drempelbedragen zijn per 1 januari 2018 in werking getreden.

Zoals ook voorgaande jaren het geval was, wordt voor het bepalen van de hoogte van de drempelbedragen onderscheid gemaakt op grond van (i) de hoedanigheid van de aanbestedende dienst, (ii) het voorwerp van de opdracht en (iii) de aard van de tegenprestatie. Schematisch weergegeven gelden voor onderwijsinstellingen de navolgende drempelwaarden:

 

Aanbestedende dienst

 

Werken

 

Leveringen

 

Diensten

Sociale en andere specifieke diensten

 

Concessies

Onderwijsinstellingen EUR 5.548.000,- EUR 221.000,- EUR 221.000,- EUR 750.000,- EUR 5.548.000,-

Als de drempelwaarden voor 2016 en 2017 naast dit overzicht worden gelegd, valt op dat bijna elk drempelbedrag is verhoogd. Het betekent dat tegenwoordig een opdracht tot een hoger bedrag kan worden gegund zonder de Europese aanbestedingsverplichtingen in volle omvang in acht te hoeven nemen.

Alleen de Europese aanbestedingsdrempel voor sociale en andere specifieke diensten is ongewijzigd gebleken ten opzichte van voorgaande jaren. Voor onderwijsinstellingen blijft de drempelwaarde daarvoor EUR 750.000,-. Het regime voor sociale en andere specifieke diensten regime is lichter dan het regime voor reguliere leveringen en diensten. Diverse diensten op het gebied van onderwijs behoren tot deze categorie, bijvoorbeeld het inhuren van een externe docent voor het geven van een cursus schaken, of het inhuren van een IT-specialist voor het bijscholen van onderwijspersoneel over de werking van een computersysteem. Het vaststellen van de toepasselijkheid van het verlichte regime luistert wel heel nauw en behoeft daarom specialistische beoordeling.

Wilt u weten wat de gevolgen zijn van gewijzigde drempelwaarden voor uw onderwijsinstelling en wat de verschillen zijn tussen het reguliere en het verlichte aanbestedingsregime? Neem dan contact op met Ward van Loo van ons team Aanbestedingsrecht, Mededingingsrecht en Staatssteun.

Februari 2018