Skip to main content

Op 17 maart 2017 is de gedeeltelijke herziening van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. In deze herziening is de beschikbare depositie- en ontwikkelingsruimte in een aantal PAS-gebieden gewijzigd. Dit heeft onder meer gevolgen voor het aanvragen van vergunningen en het indienen van meldingen in het kader van de Wet natuurbescherming.

In 112 van de 118 PAS-gebieden is nog ruimte voor vergunningen en/of meldingen beschikbaar in alle delen van het gebied. Voor 53 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden is alleen de grenswaarde verlaagd (van 1 mol per hectare naar 0,05 mol per hectare) en in delen van 3 PAS-gebieden is de ontwikkelingsruimte tot 1 juli 2018 volledig benut. Voor 6 PAS-gebieden geldt dat de grenswaarde is verlaagd en de ontwikkelingsruimte in delen van het gebied helemaal is benut tot 1 juli 2018. Voor de gebieden waarvan de grenswaarde is verlaagd, kunnen geen meldingen meer worden gedaan.

Een vergunning verlenen in deze PAS-gebieden blijft mogelijk, mits er voldoende ontwikkelingsruimte is voor een activiteit die hier beroep op doet. Voor de delen van PAS-gebieden waar de ontwikkelingsruimte volledig is uitgegeven, zullen er in deze helft van de PAS-periode geen vergunningen meer worden verleend. Er kunnen echter nog wel vergunningen verleend worden voor het feitelijk gebruik. Hiervoor is namelijk geen ontwikkelingsruimte nodig. Voor prioritaire projecten kunnen ook nog vergunningen worden verleend en meldingen worden gedaan. Hier is apart ruimte  voor gereserveerd. Medio 2018 wordt op basis van de uitkomsten van de natuurmonitoring, de stikstofmonitoring, de prognose van de ontwikkeling van de stikstofemissie en -depositie en de tussenevaluatie van het programma bekeken hoeveel depositie- en ontwikkelingsruimte er beschikbaar wordt gesteld voor de laatste drie jaar van deze PAS-periode.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met team Bestuursrecht. Zij zijn u graag van dienst.

April 2017