Skip to main content

In de media is in het afgelopen jaar veel aandacht geweest voor mogelijke misstanden binnen slachthuizen. Om meer grip te krijgen op de bedrijfsvoering van slachthuizen, is in de afgelopen maanden een vrijwillige pilot door 3 slachterijen uitgevoerd. Gedurende deze pilot zijn camera’s opgehangen om inzicht te geven in de werkwijze van de slachthuizen om op die manier meer toezicht te kunnen uitoefenen.

Volgens Esther Ouwehand, kamerlid voor de Partij van de Dieren, zijn deze pilots te vrijblijvend voor de slachthuizen en lost deze pilot het voorkomen van de misstanden niet op. De meerderheid van de Tweede Kamer heeft de minister van Landbouw daarom verzocht om over te gaan tot het verplicht stellen van cameratoezicht in slachthuizen. De Tweede Kamer pleit daarnaast voor strengere maatregelen, zoals hogere boetes en het eerder sluiten van slachterijen na misstanden.

Op dit moment is de vrijwillige proef met cameratoezicht door de Minister uitgebreid. De Minister heeft aan de Tweede Kamer aangegeven, afhankelijk van de resultaten van de proef, een verplichtstelling van cameratoezicht niet uit te sluiten.

Privacy en cameratoezicht
In een aantal slachthuizen wordt op dit moment al gebruik gemaakt van cameratoezicht. Deze videobeelden kunnen worden opgevraagd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit als daar reden toe is. Het gebruiken van cameratoezicht kan in strijd zijn met de bepaling in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Cameratoezicht is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens een grote inbreuk op de privacy van werknemers. Werkgevers mogen daarom slechts gebruik maken van cameratoezicht indien zij aan bepaalde voorwaarden voldoen en het gerechtvaardigd belang van de werkgever daarmee is gediend. Tevens dient het privacybelang van de werknemer zoveel als mogelijk te worden gewaarborgd.

Of cameratoezicht is toegestaan is vooral afhankelijk van de noodzakelijkheid om gebruik te maken van camera’s. De werkgever moet daarom nagaan of er andere (minder ingrijpende) mogelijkheden zijn om misstanden in het bedrijfsproces te voorkomen en voldoende toezicht uit te oefenen. Deze belangenafweging zal door de werkgever moeten worden gemaakt, voordat de inbreuk op de privacy is gerechtvaardigd. Ook moet het voor de werknemer duidelijk zijn dat er cameratoezicht wordt uitgeoefend en mogen beelden maximaal 4 weken worden bewaard. Het gebruik van camera’s in slachthuizen is dan ook niet zonder meer toegestaan.

De Minister staat voor eenzelfde afweging bij de vraag of cameratoezicht verplicht moet worden ingevoerd. Of verplicht cameratoezicht noodzakelijk is om de misstanden te voorkomen is de vraag, aldus de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV). Op dit moment genieten grote slachterijen al permanent toezicht en wordt er niet geproduceerd als er geen ambtenaar van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) aanwezig is.

Of de Minister onder deze omstandigheden zal overgaan tot het verplicht stellen van cameratoezicht in slachthuizen is dus maar de vraag. Indien na de uitgebreide pilot blijkt dat het cameratoezicht een positieve uitwerking heeft op het toezicht op de slachthuizen, is denkbaar dat door de Minister dergelijk toezicht verplicht wordt gesteld. Voor nu is het afwachten hoe de resultaten uit deze pilot gaan zijn.

Meer informatie
Wij volgen de ontwikkelingen met betrekking tot het toezicht bij slachthuizen in elk geval op de voet. Wilt u hierover meer weten? Of heeft u in meer algemene zin vragen over toezicht in uw bedrijf? Neem dan contact op met Merel Lentjes of een van de andere advocaten van het team Food & Agri.