Skip to main content

Gemeenten verwerken op grote schaal persoonsgegevens, waaronder bijzondere persoonsgegevens. Indien gemeenten vervolgens derden, zoals leveranciers, inschakelen voor de verwerking van persoonsgegevens, dan is het van belang dat er duidelijke afspraken worden gemaakt in een verwerkersovereenkomst over de verwerking van persoonsgegevens tussen de gemeente als verwerkingsverantwoordelijke en de derde partij in kwestie die als verwerker optreedt.

In samenwerking met gemeenten en leveranciers en met steun van de Taskforce Samen Organiseren is een standaard verwerkersovereenkomst gepubliceerd. Deze heeft tot doel om het gemeenten en leveranciers gemakkelijker te maken om tot afspraken te komen over de verwerking van persoonsgegevens.

De standaard verwerkersovereenkomst is bedoeld als een aanvulling op de hoofdovereenkomst die tussen de betreffende gemeente en de leverancier wordt gesloten.

In september wordt de standaard verwerkersovereenkomst aangeboden aan het College van Dienstverlening om vervolgens daadwerkelijk als standaard te worden vastgesteld. Dat betekent dat gemeenten hierna in beginsel verplicht zijn om ook gebruik te maken van de standaard verwerkersovereenkomst. Van deze verplichting mag een gemeente enkel afwijken indien zij motiveren waarom zij de standaard niet gebruiken. Ook voor derden partijen die met gemeenten samenwerken of zaken doen is het dus van belang om alvast kennis te nemen van de standaard verwerkersovereenkomst.

De Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten is via deze link te raadplegen.

https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/privacy-avg/nieuws/standaard-verwerkersovereenkomst-gemeenten-beschikbaar

Hoewel de standaard in beginsel verplicht wordt voor gemeenten blijft een verwerkersovereenkomst maatwerk, afgestemd op de specifieke verwerkingen die partijen voor ogen hebben en de afspraken die partijen daarover met elkaar willen maken.

Zo wordt in de standaard verwerkersovereenkomst bijvoorbeeld een beperking van de aansprakelijkheid voorgeschreven die mogelijk niet in alle gevallen toereikend is. Dit is slechts een voorbeeld dat illustreert dat partijen zullen moeten beoordelen of de standaard verwerkersovereenkomst in voldoende mate op hen is toegesneden. Indien dat niet het geval is, is team Privacy u graag behulpzaam om gemotiveerd van de standaard verwerkersovereenkomst af te wijken.

Augustus 2018