Skip to main content

De Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO) brengt volgens de nieuwe Regeling inhoudelijk advies uit over complexe fusies in het basis (po)- en voortgezet onderwijs (vo). Dat geldt ook voor fusies in het speciaal onderwijs en voor intersectorale fusies. Op de andere fusies in het po en vo doet DUO vanaf 1 augustus een administratieve toets, de zogeheten “lichte toets”.

De lichte toets geldt bij fusies in het po en vo die geen risico vormen voor de “daadwerkelijke variatie van het onderwijsaanbod” vanwege hun omvang of marktpositie. DUO beoordeelt aan de hand van de fusie-effectenrapportage (“FER”) of het proces zorgvuldig is doorlopen en of de verschillende medezeggenschapsraden hebben ingestemd met het voornemen tot fusie. Bij een positieve beoordeling van deze twee aspecten zal de minister de fusieaanvraag goedkeuren. Fusies die de “lichte toets” doorlopen worden in beginsel binnen vier weken na indiening van de aanvraag afgehandeld.

Voor een fusie van twee of meer basisscholen met in totaal minder dan 500 leerlingen en bestuurlijke fusies in het primair onderwijs met minder dan tien scholen geldt helemaal geen toets. Dit is ook het geval bij fusies of overdrachten van praktijkscholen. Over fusies in het mbo adviseert met het ingaan van de nieuwe Regeling voor fusies de Commissie Macrodoelmatigheid MBO. In het hoger onderwijs komen fusies vooral voor in het hbo. De Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) toetst, als vóór 1 augustus 2017, alle fusies inhoudelijk.

September 2017