Skip to main content

Door middel van een turboliquidatie kunnen rechtspersonen relatief snel en eenvoudig worden beëindigd. De verwachting is dat een aanzienlijk aantal ondernemers die getroffen zijn door de uitbraak van het COVID-19 virus, op korte termijn hun bedrijf willen beëindigen via een turboliquidatie.

Huidige regeling

De huidige wettelijke regeling kent geen waarborgen voor schuldeisers. De wetgever verwacht daarom niet alleen een toename van het aantal turboliquidaties, maar ook meer misbruik van de regeling. Om de positie van schuldeisers te beschermen, de transparantie te vergroten en misbruik tegen te gaan, voorziet de wetgever in een tijdelijke regeling voor turboliquidaties. Beoogd wordt het vertrouwen in de regeling te vergroten, zodat deze ook meer toegankelijk wordt voor ondernemers.

De huidige regeling voor turboliquidaties is relatief simpel. Nadat bijvoorbeeld de aandeelhouders van een BV tot ontbinding hebben besloten en is geconstateerd dat de BV geen baten heeft, houdt de BV op te bestaan. Door opgave te doen aan het handelsregister wordt de BV vervolgens uitgeschreven. Of de BV op het moment van ontbinding nog schulden heeft, is daarbij niet relevant.

Praktijk

In de praktijk wordt daarom ‘naar een turboliquidatie toe gewerkt’ door eerst het vermogen feitelijk te vereffenen. Zodoende kan een BV relatief eenvoudig en goedkoop worden opgeheven. Schuldeisers hebben daarbij vaak het nakijken, mede omdat géén rekening en verantwoording hoeft te worden afgelegd. In verschillende blogs besteedden wij hier al aandacht aan (zie onder andere hier).

Al in 2019 heeft de regering aangekondigd de wettelijke regeling voor turboliquidaties te willen wijzigen (zie hier). De tijdelijke regeling die nu wordt voorgesteld borduurt daarop voort. Ter bescherming van schuldeisers zal de turboliquidatie transparanter moeten plaatsvinden en dient misbruik te worden aangepakt. Daarom worden de volgende verplichtingen voorgesteld:

  • Binnen 10 dagen dient een balans en een staat van baten en lasten over het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden te worden gedeponeerd bij het handelsregister samen met een schriftelijke toelichting waaruit de oorzaak blijkt van het ontbreken van baten en het bestaan van eventuele schulden en een slotuitdelingslijst voor zover met resterende baten schulden zijn voldaan;
  • Nog niet deponeerde jaarrekeningen over voorgaande boekjaren dienen alsnog te worden gedeponeerd;
  • Eventuele schuldeisers dienen vervolgens onmiddellijk over deze deponeringen te worden geïnformeerd.

Verzoek Openbaar Ministerie 

Daarnaast wordt voorgesteld om misbruik van de regeling aan te pakken door het mogelijk te maken om op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) een bestuursverbod op te leggen aan bestuurders wanneer schuldeisers onbetaald zijn gebleven. Zij kunnen daardoor voor een periode van maximaal 5 jaar geen bestuurder of commissaris zijn bij een rechtspersoon. De rechter kan een bestuursverbod opleggen wanneer de deponeringsverplichtingen worden geschonden of wanneer voorafgaand aan de ontbinding doelbewust een of meer schuldeisers aanmerkelijk zijn benadeeld. Een verbod kan ook worden opgelegd aan een bestuurder die herhaaldelijk betrokken is geweest bij de ontbinding van rechtspersonen, waarbij telkens schuldeisers onbetaald bleven, tenzij hem daarvan geen persoonlijk verwijt treft.

Het voorontwerp voor deze wet is op 28 juni 2021 gepubliceerd voor internetconsultatie. De consultatie sluit op 27 juli aanstaande. Mogelijk wordt het ontwerp daarna nog (deels) gewijzigd.

Vooralsnog is het de bedoeling dat deze wet een tijdelijk karakter heeft en als zodanig tot twee jaar na invoering zal gelden. De looptijd kan vervolgens telkens met twee maanden worden verlengd. Of de wet uiteindelijk een definitief karakter krijgt of in een andere vorm zal worden ingevoerd, moet nog worden besloten.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen met betrekking tot deze tijdelijke wet en eventuele definitieve wijzigingen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Jeffrey van Nuland, of een van de andere advocaten van team Insolventie & Herstructurering.

 

 

Juli 2021