Skip to main content

De huidige wettelijke regeling voor de maatschap, vennootschap onder firma (“VOF”) en commanditaire vennootschap (“CV”) – tot stand gekomen in 1838 ! – is sterk verouderd. Wie zich daarin wil verdiepen, moet zoeken in verschillende wetten en in talloze rechterlijke uitspraken.

De Werkgroep Personenvennootschap, bestaande uit juristen en fiscalisten uit praktijk, wetenschap en bedrijfsleven, heeft nu een voorstel voor een nieuwe wettelijke regeling aangeboden aan de minister van Veiligheid en Justitie. De verwachting is dat de minister dit zal overnemen en als wetsvoorstel bij de Tweede Kamer zal indienen. Een vergelijkbaar maar radicaler initiatief is een paar jaar geleden in het zicht van de haven gestrand. Afgaande op de eerste reacties vanuit de juridische wereld heeft dit voorstel meer kans van slagen.

De bedoeling is nu dat de vertrouwde instituten maatschap, VOF en CV gewoon blijven bestaan. Straks kunnen ze echter rechtspersoonlijkheid verkrijgen, wat nu nog niet het geval is. Daardoor kunnen dergelijke personenvennootschappen bijvoorbeeld juridisch eigenaar worden van onroerend goed, is fusie en splitsing mogelijk en is het makkelijker een maatschap, VOF of CV om te zetten naar bijvoorbeeld een BV.

Daarnaast zal de toe- en uittreding van vennoten eenvoudiger worden. Onder huidige wetgeving wordt een toetredende vennoot in een VOF of CV aansprakelijk voor schulden die zijn ontstaan voor zijn toetreden. Voorgesteld wordt nu dat een toetredende vennoot alleen verbonden is voor verbintenissen die na zijn toetreden zijn ontstaan of opeisbaar zijn geworden.  Ook beperkt het voorstel de aansprakelijkheid van de (overige) maten in een maatschap indien één van de maten een beroepsfout begaat.

Kortom, er is een aantal interessante wijzigingen op komst. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met ons team Fusies & Overnames.