Skip to main content

In Nederland zijn zes gespecialiseerde omgevingsdiensten belast met de uitvoering van de VTH-taken – vergunningverlening, toezicht en handhaving – voor de risicovolle industriële bedrijven (BRZO-inrichtingen) en de grotere chemiebedrijven (RIE4-inrichtingen).

Op 1 juli 2017 trad de algemene maatregel van bestuur Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (AMvB-VTH, officieel een wijziging van het Besluit omgevingsrecht) in werking. Daarin staat dat de BRZO-taken uitsluitend uitgevoerd mogen worden door de daartoe aangewezen BRZO-omgevingsdiensten. In Noord-Brabant komt de verantwoording van kwaliteitsborging ten aanzien van de BRZO/RIE4-inrichtingen in handen van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant. Voor Limburg is dat de RUD Zuid-Limburg en voor Zuid-Holland en Zeeland is dat de DCMR Milieudienst Rijnmond.

De AMvB-VTH heeft onder meer gevolgen voor de provincies, gemeenten, bedrijven, omwonenden en andere belanghebbenden. De wet dwingt de gemeenten deels om afstand te nemen en meer over te laten aan de gespecialiseerde omgevingsdienst. De veiligheidsregio’s proberen dat deels te ondervangen door met elkaar dezelfde topografische regio te bedienen als de BRZO-omgevingsdiensten. Dat betekent dat de 25 veiligheidsregio’s nog intensiever gaan samenwerken in clusters – ‘landsdelen’ – die ongeveer samenvallen met de 6 ‘BRZO-regio’s’.

De afgelopen periode zijn er door de omgevingsdiensten onder meer kwaliteitscriteria voor de vergunningverleners en de toezichthouders opgesteld (door te beoordelen of de vooropleiding in overeenstemming is met die criteria), zijn er onderlinge afspraken gemaakt over het actueel houden van vergunningen en zijn de nieuwe richtlijnen voor opslagtanks (PGS 29) opgesteld, in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, wetenschappers, NEN en overheden.

In de nabije toekomst is het voorts de bedoeling om de Inspectie SZW intensiever te betrekken bij de vergunningverlening.

De omgevingsdiensten werken volgens het principe van risicogestuurd toezicht. Notoire wetsovertreders worden vaker bezocht dan bedrijven die een onberispelijke staat van dienst hebben.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit onderwerp of heeft u vragen, neem dan contact op met team Bestuursrecht.

November 2017