Skip to main content

In het onderwijs wordt steeds meer gewerkt met digitale leermiddelen en het digitaal afnemen van toetsen. Het heeft tal van voordelen, maar het brengt ook risico’s voor de privacy van onderwijsdeelnemers met zich mee. Om die reden is het Wetsvoorstel pseudonimisering leerlinggegevens geschreven. De Tweede Kamer ging hiermee op 10 oktober 2017 akkoord. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel in werking treedt op 1 augustus 2018 voor alle onderwijssectoren, dus van primair tot hoger onderwijs.

Het gebruik van een pseudoniem voor het onderwijs heeft als voornaamste doel te voorkomen dat de privacy van onderwijsdeelnemers via digitale leermiddelen en toetsen onder druk komt te staan. Zo is bijvoorbeeld geconstateerd dat bij het gebruik van digitale leermiddelen onderwijsinstellingen en leveranciers meer persoonsgegevens uitwisselden dan nodig was. Hoewel het ministerie van OCW erkent dat het moeilijk is om het tempo van technologische ontwikkelingen voor te blijven, is het nu zaak niet te ver achter te gaan lopen.

Het is belangrijk te weten dat bij gepseudonimiseerde persoonsgegevens het nog steeds gaat om persoonsgegevens. Er heeft immers geen anonimisering plaatsgevonden. De Wet bescherming persoonsgegevens en binnenkort (vanaf 25 mei 2018) de Algemene Verordening Gegevensbescherming blijven dan ook van toepassing op pseudoniemen. Het pseudoniem voor het onderwijs, ook wel het ketenID genoemd, wijzigt niet als van school wordt gewisseld. Het is een unieke identiteit die door elke leverancier kan worden gebruikt, zonder dat deze kan herleiden om welke specifieke onderwijsdeelnemer het gaat.

Hoewel de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel, is er nog een aantal punten waarover zij haar zorgen uit. Zo wordt gebruik van het ketenID na invoering van het voorstel zoals het er nu ligt, niet wettelijk verplicht gesteld. Hierdoor bestaat de kans dat het ketenID in de toekomst onvoldoende zal worden toegepast.

Heeft u vragen over privacy in het onderwijs, neem dan contact op met Sharinne Ibrahim of Nicole Niessen van onze teams Privacy en Onderwijs.

Oktober 2017