Skip to main content

Met invoering van de WAB probeert de overheid het aangaan van vaste arbeidscontracten te stimuleren en aantrekkelijker te maken. De WAB regelt dit onder meer door de financiering van de Werkloosheidswet (WW) te wijzigen.

Op dit moment worden WW-uitkeringen gedurende de eerste zes maanden gefinancierd uit sectorpremies. Iedere werkgever wordt door de Belastingdienst in een sector ingedeeld. De hoogte van de sectorpremies wordt vastgesteld naar gelang het relatieve aantal WW-gerechtigden per sector. Na deze zes maanden worden de WW-uitkeringen voldaan uit het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf). De Awf-premie wordt jaarlijks landelijk door de wetgever vastgesteld.

Met invoering van de WAB wordt in plaats van de sectorpremie een premiedifferentiatie naar de aard van het contract opgenomen. Behoudens enkele uitzonderingen, wordt de WW-premie voor vaste contracten op een lager percentage vastgesteld dan voor tijdelijke contracten. Ook wordt de aard van het contract voor werknemers zichtbaar via hun loonstrook.

Om discussies over de aard van het contract voor zoveel mogelijk uit de weg te gaan, merkt de wetgever als vast arbeidscontract slechts aan de “schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd niet zijnde een oproepovereenkomst”. Tevens voorziet het gewijzigde Besluit financiering sociale verzekeringen (Besluit Wfsv) in enkele waarborgen om misbruik van lagere premies tegen te gaan (bijvoorbeeld wanneer een arbeidsovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan in de proeftijd wordt beëindigd). In dat geval kan het percentage van de premie achteraf worden herzien.

Team Arbeidsrecht houdt u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de WAB via de website en haar eigen showcasepagina op LinkedIn.

Augustus 2019

Deze WAB-Alert is in 2019 geschreven. De WAB is inmiddels per 1 januari 2020 inwerking getreden.