Skip to main content

De WAB heeft ingrijpende gevolgen voor de uitzendbranche. Verschillende bepalingen uit de WAB zijn namelijk ook van toepassing op uitzenden. Gevolg is onder meer dat de kostprijs van uitzenden zal toenemen.

In Alert 4 en Alert 8 bespraken wij al kort de wijzigingen ten aanzien van oproepovereenkomsten. Deze wijzigingen hebben ook invloed op uitzendovereenkomsten. Uitzendovereenkomsten of detacheringsovereenkomsten zonder vaste arbeidsomvang of met uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting vallen onder de definitie van de oproepovereenkomst (veelal fase A uitzendovereenkomsten). Uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting houdt in dat aan de werknemer geen loon is verschuldigd indien de werknemer door een omstandigheid (anders dan door ziekte) die normaliter voor rekening van de werkgever komt niet kan werken. Dit betekent onder andere dat óók uitzendkrachten minstens vier dagen voordat het werk aanvangt, moeten worden opgeroepen. Alleen dan is deze verplicht te komen. Bij een kortere oproeptermijn geldt die verplichting om te komen niet, tenzij hij het aanbod om te komen werken heeft geaccepteerd. De flexibiliteit die voorheen door middel van de inzet van uitzendkrachten kon worden bereikt, wordt daarmee beperkt.

Dat uitzendovereenkomsten onder de definitie van oproepovereenkomsten gaan vallen heeft nog een ander gevolg. Steeds als de arbeidsovereenkomst van een uitzendkracht twaalf maanden heeft geduurd moet het uitzendbureau in de dertiende maand een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang. Hierbij kan de loondoorbetalingsverplichting niet langer worden uitgesloten.

In Alert 6 informeerden wij u over de WW-premiedifferentiatie. Deze hogere WW-premie is ook verschuldigd voor uitzendcontracten waarbij de loondoorbetalingsverplichting is uitgesloten. Het verschil in premie tussen vaste en flexibele contracten is 5%. Daarmee wordt uitzenden dus duurder. Verder geldt de verplichting tot het betalen van een transitievergoeding vanaf dag één van het dienstverband ook voor de uitzendkrachten.

Om oneerlijke concurrentie tegen te gaan wordt daarnaast payrolling aan banden gelegd. Lees in Alert 5 alle wijzingen ten aanzien van payrolling.

Team Arbeidsrecht houdt u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de WAB via de website en op LinkedIn.

Oktober 2019

Deze WAB-Alert is in 2019 geschreven. De WAB is inmiddels per 1 januari 2020 inwerking getreden.