Skip to main content

In de sector Food & Agri is de inzet van een zzp’er niet ongebruikelijk. Zoals eerder bericht zijn in het regeerakkoord wijzigingen opgenomen voor het werken met zzp’ers.

Bij de inzet van zzp’ers bestaat vaak discussie over de vraag of daadwerkelijk sprake is van zzp-schap (ondernemerschap) of dat er niet in feite sprake is van een (verkapte) arbeidsrelatie oftewel schijnzelfstandigheid. Om duidelijkheid te scheppen over de samenwerkingsrelatie tussen een opdrachtgever en zzp’er, heeft de wetgever in 2016 de Wet DBA in het leven geroepen. De invoering van deze wet had echter een averechts affect. In plaats van het creëren van duidelijkheid ontstond er juist meer onrust op de arbeidsmarkt. Het kabinet wil daar wat aan doen door de Wet DBA te vervangen voor een nieuwe wet.

Wat wil het kabinet bewerkstelligen met invoering van de nieuwe wet?
Uitgangspunt is in ieder geval dat enerzijds de opdrachtgever (van zzp’ers) zekerheid wordt geboden dat er geen sprake is van een arbeidsrelatie en anderzijds dat schijnzelfstandigheid wordt voorkomen. Tevens is het de bedoeling om de administratieve lasten te verlagen. In het regeerakkoord zijn de volgende maatregelen genoemd die het kabinet wil gaan realiseren:

  • Het de bedoeling om voor zzp’ers een opdrachtgeversverklaring in te voeren. Hiermee wordt bij de inzet van zelfstandigen vooraf aan opdrachtgevers duidelijkheid en zekerheid geboden. Deze verklaring kan worden verkregen door het invullen van een online webmodule. In deze webmodule worden een aantal vragen gesteld over de aard van de werkzaamheden. Momenteel bestaat er nog veel onduidelijkheid over het begrip ‘gezagsverhouding’. Ten behoeve van de vragen zal het begrip nader worden verduidelijkt. Bij het verkrijgen van een opdrachtgeversverklaring (indien deze naar waarheid is ingevuld), krijgt een opdrachtgever vooraf vrijwaring van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen;
  • Voor zzp’ers met een laag tarief in combinatie met een lange duur van de overeenkomst (meer dan 3 maanden) wordt bepaald dat er altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst. Indien sprake is van een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten is ook altijd sprake van een arbeidsovereenkomst. Onder een laagtarief wordt verstaan loonkosten tot 125% van het wettelijk minimumloon of laagste loonschalen van een cao. Het is de bedoeling om één tarief te realiseren die de gehele markt aan de onderkant afbakent;
  • De mogelijkheid voor de zzp’er om te kiezen voor een ‘opt-out’ voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen. Dat kan in het geval dat sprake is van een hoog tarief (hoger dan EUR 75 euro) in combinatie met een kortere duur van de overeenkomst (korter dan 1 jaar) of een hoog tarief in combinatie met het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten. Hierdoor kan worden gerealiseerd dat opdrachtgevers geen risico lopen op naheffingsaanslagen van de belastingdienst bij inzet van dure zzp’ers.

Om deze maatregelen te kunnen realiseren, zullen de wetsvoorstellen aangenomen moeten worden. Het is dan ook niet uitgesloten dat op bovenstaande maatregelen nog (kleine) wijzigingen zullen plaatsvinden. Bij de totstandkoming zullen sociale partners worden betrokken. De markt zal de tijd krijgen om te wennen aan de veranderende wet- en regelgeving. In het regeerakkoord is opgemerkt dat de huidige wijze van handhaving – na invoering van bovenstaande maatregelen – gefaseerd wordt afgebouwd. Tevens wordt vanaf het moment dat de wetgeving daadwerkelijk is ingevoerd, maximaal één jaar een terughoudend handhavingsbeleid ingevoerd. Dat betekent concreet dat onder andere geen boetes na de eerste controle worden opgelegd.

Het kabinet heeft ambitieuze plannen om het werken met zelfstandigen te veranderen. Daarbij zal de Wet DBA worden afgeschaft. Wij zullen u uiteraard op de hoogte stellen wanneer er verder ontwikkelingen op dit onderwerp zijn te melden.

Meer informatie
Heeft u vragen over dit onderwerp? Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van de advocaten van het team Food & Agri. Zij zijn u graag van dienst.

December 2017