Skip to main content

Bij besluit van 11 december 2020 is vastgesteld dat de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (hierna: “de WBTR”) per 1 juli 2021 in werking zal treden. De WBTR dient ertoe de kwaliteit van het bestuur en toezicht bij stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen te verhogen. De regelgeving voor de verschillende rechtspersonen van Boek 2 Burgerlijk Wetboek wordt door de WBTR geüniformeerd. De WBTR zorgt onder meer voor duidelijkheid over de positie van bestuurders en commissarissen met een tegenstrijdig belang, uniforme regelgeving met betrekking tot aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen bij onbehoorlijk bestuur alsmede de versoepeling van het ontslag van bestuurders en toezichthouders bij stichtingen. Ook voorziet de WBTR in een wettelijke basis voor een toezichthoudend orgaan bij verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Aan het bestuur van verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen wordt met de WBTR een raadgevende stem toegekend in de algemene ledenvergadering. De gevolgen van de WBTR voor naamloze en besloten vennootschappen zijn beperkt.

WBTR in het kort
Download de PDF